Υποχρεώσεις και πρόστιμα των εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών, λόγω Μητρώου

2018-11-26

Τα τελευταία χρόνια στο όνοµα της τεχνολογίας, έχουµε κατακλυστεί από κωδικούς, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, user name, ψηφιακές υπογραφές κλπ., κλπ. Και Μητρώα. Πολλά Μητρώα. Ηλεκτρονικά µητρώα, τα οποία θα µας βοηθήσουν στη δουλειά µας, στην παρακολούθηση στοιχείων, στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, αλλά αυτό θα κριθεί από το χρόνο. 

Ένα από τα µητρώα αυτά, που βγήκε ξανά στην επιφάνεια, είναι το ΜΕΝΟ: «Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών». Έρχεται από παλιά, από το 2003, όταν δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1122/Β'/2003, ως αποτέλεσµα της ΚΥΑ 257543. Η υποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ αφορά τους εισαγωγείς, εξαγωγείς και διακινητές, τους εµπόρους χονδρικής πώλησης, των κεντρικών λαχαναγορών, της λιανικής πώλησης (super market, µανάβικα, πωλητές λαϊκών αγορών ή υπαίθριοι έµποροι) και τους παραγωγούς.

Με λίγα λόγια έχουν όλοι υποχρέωση να εγγραφούν. Στο άρθρο 3 της απόφασης ορίζεται αναλυτικά, ποιοι είναι οι υπόχρεοι προς εγγραφή:

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ µενο

α) ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Εξαγωγείς προς Τρίτες χώρες και/ή αποστολείς προς χώρες της ΕΕ νωπών οπωροκηπευτικών. Αυτούς τους εµπόρους τους διακρίνουµε σε:

Α) Εµπόρους οι οποίοι έχουν ιδιόκτητα τυποποιητήρια συσκευαστήρια ή χρησιµοποιούν ενοικιαζόµενα και διαθέτουν τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εµπόρων (Π.∆. 326/98 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 298/2000) και ανήκουν στην κατηγορία εµπόρων του προθέµατος Α.

Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις κι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο (Π∆. 326/98 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 298/2000) και ανήκουν στην κατηγορία εµπόρων του προθέµατος Β.

β) ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ Έµποροι που εισάγουν από τρίτες χώρες και/ή παραλαµβάνουν από άλλα κράτη νωπά οπωροκηπευτικά για την εγχώρια αγορά.

Αυτοί διακρίνονται σε:

Α) Εµπόρους που διαθέτουν κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και ψυγεία ανάλογα µε το προϊόν και σε περιπτώσεις ανασυσκευασιών ή µικροσυσκευασιών τον κατάλληλο εξοπλισµό.

Β) Εµπόρους που δε διαθέτουν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.

γ) ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. ∆ιακρίνονται σε:

Α) Εµπόρους οι οποίοι διαθέτουν εγκαταστάσεις τυποποίησης συσκευασίας ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες και διαθέτουν επίσης τις απαραίτητες ψυκτικές ή µη αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Β) Εµπόρους που δεν διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις:

Οι ανωτέρω κλάδοι Α και Β διακρίνονται σε:

Ι) Εµπόρους χονδρικού εµπορίου που διακινούν προϊόντα προς εµπόρους χονδρικής ή και λιανικής πώλησης:

Έµποροι εκτός κεντρικών λαχαναγορών κ.λπ., Έµποροι κεντρικών λαχαναγορών,

ΙΙ) Εµπόρους λιανικού εµπορίου που διαθέτουν το προϊόν απευθείας στον καταναλωτή:

ειδικά καταστήµατα (µανάβικα καταστήµατα εδωδίµων) καταστήµατα µε είδη διατροφής (super markets, κ.α.), οργανωµένες αγορές πώλησης (λαϊκές αγορές), πλανόδιοι ή υπαίθριοι έµποροι.

δ) ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους που είναι παραγωγοί προϊόντων και τα πωλούν προς λιανοπωλητές και οργανωµένες αγορές χονδρικής πώλησης απευθείας ή µε τη µεσολάβηση των εµπόρων της αγοράς τους οποίους αµοίβουν µε προµήθεια επί της τιµής πώλησης.

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλλασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στους λιανοπωλητές σε περιστασιακές αγορές χονδρικής πώλησης που λειτουργούν πλησίον των τόπων παραγωγής.

Περιλαµβάνει τους συναλλασσοµένους που είναι οι ίδιοι παραγωγοί των προϊόντων και τα πωλούν στον καταναλωτή σε οργανωµένες αγορές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών (λαϊκές αγορές).

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται οι συναλλασσόµενοι παραγωγοί που πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στον καταναλωτή στον τόπο της εκµετάλλευσης σε µικρές ποσότητες για να καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.

ε) ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Έµποροι οι οποίοι είτε δεν είναι εγκατεστηµένοι στη χώρα µας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 της Επιτροπής, είτε είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αλλά δεν εντάσσονται σε ένα από τους ανωτέρω κλάδους, που περιλαµβάνονται ανωτέρω, ενώ ασκούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγ. 1 του άρθρου 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1148/01 της Επιτροπής.

∆εν υπάρχει δικαίωµα επιλογής για την ένταξη στο Κανονικό

Πολλοί αγρότες πιστεύουν ότι µπορούν να επιλέξουν αν θα µπουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή όχι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων και των επιλογών του: αν κάποιος δεν ενταχθεί ως οφείλει στο κανονικό καθεστώς, ο έλεγχος θα του καταλογίσει πρόστιµο 2.500 ευρώ για µη ύπαρξη βιβλίων όπως έχει υποχρέωση. Μήπως αυτοί που θεωρούν ότι πληρώνουν το λογιστή τους τσάµπα, να το ξανασκεφθούν;

Πηγή:agronews