Βάσει της ημερομηνίας αίτησης ο έλεγχος ηλικίας τρακτέρ στα Σχέδια

2018-11-15

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων καθώς και ο έλεγχος της ηλικίας, ως κριτήριο επιλογής, κριτήριο επιλεξιμότητας, κριτήριο καθορισμού της έντασης ενίσχυσης ή ως κριτήριο βαθμολογίας ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης, αναφέρει τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης. 

Η συγκεκριμένη προσαρμογή έχει να κάνει με τη μη επιλεξιμότητα της αγοράς τρακτέρ, αν στην εκμετάλλευση υπάρχει αναπόσβεστο ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Επιπλέον διαγράφεται από την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης η παράγραφος που αναφέρει ότι: Αναφορικά με τις αξιολογήσεις των αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ, αυτές μπορούν να γίνονται και από τις όμορες ΔΑΟΚ εντός της ίδιας Περιφέρειας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την 8η κατά σειρά τροποποίηση του προγράμματος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.1 του άρθρου 12 «Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης.» αντικαθίσταται ως εξής: «Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων καθώς και ο έλεγχος της ηλικίας, ως κριτήριο επιλογής ή/και ως κριτήριο επιλεξιμότητας ή/ και ως κριτήριο καθορισμού της έντασης ενίσχυσης ή/ και ως κριτήριο βαθμολογίας ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 διαγράφεται και η παράγραφος 3 επαναριθμείται ως 2.

Πηγή:agronews