Τον Ιούλιο δικαίωμα σύνταξης για τους αγρότες γεννηθέντες το 1951

2018-06-11

Με το «παλαιό» καθεστώς που προβλέπει έναρξη συνταξιοδότησης τον Ιούλιο της χρονιάς που συµπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους θα βγουν στη σύνταξη οι αγρότες γεννηθέντες το 1951, οι οποίοι θεµελιώνουν φέτος σχετικό δικαίωµα. Νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση πριν από λίγες µέρες και µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες αναµένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, καθιερώνει ένα ενιαίο πλαίσιο έναρξης και λήψης της σύνταξης γήρατος για τους ασφαλισµένους όλων των ταµείων, οι οποίοι πλέον έχουν ενταχθεί κάτω από την κοινή «οµπρέλα» του ΕΦΚΑ. 

Σύµφωνα µε το νέο καθεστώς, το δικαίωµα λήψης σύνταξης -εφόσον φυσικά τηρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις- ξεκινά για όλους τους ασφαλισµένους από την πρώτη του επόµενου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα. Ωστόσο, ειδικά για τους αγρότες αναφέρεται ρητά ότι η ισχύς της διάταξης αυτής εκκινεί από 1/1/2019, κάτι που σηµαίνει ότι όσοι έχουν γεννηθεί το 1951 και κλείνουν φέτος τα 67 τους χρόνια µπορούν να λαµβάνουν τη σύνταξή τους από τον Ιούλιο του 2018, όπως δηλαδή ίσχυσε πέρυσι για τους «50άρηδες» (γεννηθέντες το 1950).

Ειδικότερα, το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το δικαίωµα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόµενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ηµεροµηνία αυτήν πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις». Στην τελευταία, µάλιστα, παράγραφο του ίδιου άρθρου γίνεται σαφές ότι «από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη ειδική ή γενική διάταξη».

Στην ίδια παράγραφο, ωστόσο, σηµειώνεται ότι «ειδικά για τους συνταξιοδοτούµενους µε βάση τις διατάξεις του τ. ΟΓΑ, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται από 1/1/2019, υπολογιζόµενου από 1/1/2018 και εφεξής του τµήµατος της µηνιαίας σύνταξής τους, που αντιστοιχεί στις καταστατικές διατάξεις, επί συντάξιµων µηνών».

Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του έκτου µήνα που έπεται του µήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο καθορισµός ενιαίας διαδικασίας και κανόνων συνταξιοδότησης αποτελούσε πρόβλεψη του ν. 4387/2016 («νόµος Κατρούγκαλου») και ήταν απόρροια της ένταξης όλων των ασφαλισµένων στο νέο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ). Ωστόσο, για να πάψουν να ισχύουν οι διατάξεις των επιµέρους Ταµείων και δη εκείνες του πρώην ΟΓΑ απαιτούνταν νέα νοµοθετική παρέµβαση, εκκρεµότητα την οποία έρχεται να διευθετήσει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου.

Μονόδροµος η εφαρµογή του παλαιού καθεστώτος

Με δεδοµένη, πάντως, την καθυστέρηση στην ετοιµασία και στην προώθηση του νοµοσχεδίου, η διατήρηση για ακόµα έναν χρόνο του υφιστάµενου καθεστώτος για τους αγρότες αποτελούσε µονόδροµο για το υπουργείο Εργασίας. Κι αυτό γιατί βρισκόµαστε ήδη στον Ιούνιο, κάτι που σηµαίνει ότι, ακόµα κι αν ψηφιστεί εντός του µήνα το νοµοσχέδιο από τη Βουλή, το δικαίωµα λήψης σύνταξης για τους γεννηθέντες το 1951 ούτως ή άλλως δεν θα ενεργοποιούνταν πριν από τον φετινό Ιούλιο. Μάλιστα, για όσους συµπληρώνουν τα 67 τους χρόνια µέσα στους επόµενους µήνες (από τον Ιούλιο και µετά δηλαδή), ο νέος νόµος θα έφερνε καθυστερήσεις σε σύγκριση µε το παλαιό καθεστώς.

Έναρξη ασφάλισης µε απογραφικό δελτίο

Με την υποβολή απογραφικού δελτίου θα γίνεται η εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ για τους αγρότες, µε την ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης να είναι η πρώτη του µήνα έναρξης άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρµόδιας ΔΟΥ.

Όπως σηµειώνεται στο Άρθρο 2 του νοµοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, εάν δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, ως ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη του µήνα υποβολής του απογραφικού δελτίου. Στην περίπτωση αυτή, η υπαγωγή στην ασφάλιση δεν µπορεί να ανατρέξει πέραν της πενταετίας από την ηµεροµηνία υποβολής του απογραφικού δελτίου. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους απασχολούµενους ως εργάτες γης που αµείβονται µε εργόσηµο, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του τ. ΟΓΑ για την άσκηση άλλου επαγγέλµατος.

Για τη διακοπή της ασφάλισης υποβάλλεται από τους αγρότες σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και ως ηµεροµηνία διακοπής λογίζεται η τελευταία ηµέρα του µήνα διακοπής άσκησης δραστηριότητας.

Διαγραφή οφειλών για παράλληλα ασφαλισµένους

Με άλλη διάταξη, που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο του υπ. Εργασίας, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών προς τα Ταµεία για παράλληλα ασφαλισµένους. Πρόκειται για τις λεγόµενες «αµφισβητούµενες οφειλές» που έχουν καταλογιστεί κυρίως από τον πρώην ΟΑΕΕ για το χρονικό διάστηµα έως τις 31/12/2016, πριν δηλαδή την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα µικροεπιχειρηµατιών, οι οποίοι, βάσει πληθυσµιακών κριτηρίων, αλλά και τζίρου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά είχαν χρεωθεί µε αναδροµικές εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Ο τελευταίος ζητούσε εκκαθαριστικό από την εφορία, προκειµένου να κρίνει αν υπάρχει υποχρέωση ή όχι υπαγωγής στην ασφάλιση µε βάση εισοδηµατικό κριτήριο.

Για την επίλυση των ασφαλιστικών αµφισβητήσεων, θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την απόφαση αυτή, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόµενη κατηγορία ασφαλισµένων από την ασφάλιση και κατ' επέκταση να απαλλαγεί από οφειλές ή από τόκους, προσαυξήσεις, τέλη και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Για την υπαγωγή στην απόφαση αυτή, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους σχετικό αίτηµα στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή:https://www.ypaithros.gr/