Το ελάχιστο αγροτικό εισόδημα κόβει τη φόρα στις αιτήσεις για το 14χίλιαρο

2018-11-19

Να έχει τελειώσει το θέµα µε την προκήρυξη του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» πριν τις 14 ∆εκεµβρίου οπότε και προγραµµατίζεται η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, φιλοδοξούν οι διαχειριστικές αρχές. 

Αυτό που µένει είναι µία διαβούλευση (11η γραπτή διαδικασία ονοµάζεται τεχνικά) όσον αφορά την οριστικοποίηση των κριτηρίων µοριοδότησης. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα, λένε οι µελετητές, που θα πρέπει να λυθούν πριν την προκήρυξη.

Τα ανοιχτά θέµατα

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε σηµείωµα που απέστειλε στην Agrendaη σύµβουλος Κυριακή Μπαλλή της Οικονοµοτεχνικής, έχουν προκύψει τα εξής θέµατα:
- Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη φορολογική δήλωση και µε το ερώτηµα αν θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος τριετίας ή η πιο πρόσφατα κατατεθειµένη. Επιπλέον παρατηρείται πως το κριτήριο επιλεξιµότητας σχετικά µε το εισόδηµα πάνω από 0,01 έως 3.000 ευρώ αγροτικό και συνολικό οικογενειακό έως 15.000 ευρώ δεν είναι συµβατά µε την πραγµατικότητα. Το 0,01 ευρώ, αποτελεί λανθασµένη προϋπόθεση καθώς δεν λαµβάνει υπόψη της τους αστάθµητους παράγοντες στη γεωργία, όπως για παράδειγµα οι ζηµιές, είτε την παρενιαυτοφορία στην ελιά που µηδενίζουν την παραγωγή και κατ' επέκταση δεν βγαίνει αγροτικό εισόδηµα στο εκκαθαριστικό.

- Επίσης τα 15.000 ευρώ είναι πολύ µικρό ποσό διότι µε 3.000 ευρώ αγροτικό εισόδηµα, περιορίζονται τα συνολικά εισοδήµατα και των δύο συζύγων στα 12.000 ευρώ. Άρα σε έναν µικροκαλλιεργητή µε σύζυγο µόνιµο στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, ή και µε κάποια εισοδήµατα από ακίνητα 1.000-2.000 ευρώ, το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ωστόσο αυτές οι συνθήκες ισχύουν για την πλειοψηφία των µικροκαλλιεργητών.

- Σχετικά µε τους νέους αγρότες ενταγµένους σε πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης είναι λογικό να υπάρχει ασυµβίβαστο. Ωστόσο νέοι αγρότες παλαιότερων προκηρύξεων, που έχουν λήξει οι 10ετείς τους υποχρεώσεις, θα µπορούσαν να ενταχθούν, εφόσον φυσικά πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Μέτρου 6.3. Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί αν οι σύζυγοι των νέων αγροτών των πρόσφατων προκηρύξεων µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης ή υπάρχει και εδώ ασυµβίβαστο.

- Τέλος, τίθεται το ερώτηµα αν θα εντάσσονται και οι δύο σύζυγοι, όπως στα Σχέδια Βελτίωσης, ή θα ορίζεται ένας αρχηγός όπως στους Νέους Αγρότες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν σε µία οικογένεια υπάρχουν 2 αρχηγοί και ο ένας από τους δύο είναι µικροκαλλιεργητής, µε όλες τις προϋποθέσεις του Μέτρου 6,3 θα κόβεται.

Πηγή:agronews