Τις διαδικασίες ελέγχου για την Πολλαπλή Συμμόρφωση στις καλλιέργειες το 2018 περιγράφει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

2018-08-20

Όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί όσον αφορά στο καθεστώς της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και τις διαδικασίες ελέγχου που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2018, περιγράφει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε ο αρμόδιος οργανισμός πληρωμών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην λεπτομερή αυτή εγκύκλιο «οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο  

σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις».
Πιο συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου για την Πολλαπλή συμμόρφωση το 2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης: Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 ή του Καν. (ΕΚ) 479/2008 για τον αμπελοοινικό τομέα, καθώς και ετήσιες πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή του άρ. 36 παρ. α) i-v και β) i, iv και v του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης του άρθρου 93 και του παραρτήματος II του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, όπως εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 1791/74062/02.07.2015, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 1195/45928/26.4.17 και στην ενότητα Α της παρούσας εγκυκλίου. Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν τηρεί τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης του επιβάλλεται η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013. Ωστόσο, η επιβολή διοικητικής κύρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 91 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που αναφέρεται στον τίτλο V του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Η κύρωση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται ούτε στη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 9 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρτίζονται από υπαλλήλους με ειδικότητες συναφείς των προς έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθμό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην Ε.Α.Ε. και να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των ζητούμενων μητρώων, αρχείων και παραστατικών που προαναφέρονται στην ενότητα Α περί υποχρεώσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, σταύλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων της ενότητας Α της παρούσας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/POLLAPLI%20SIMORFOSI%202018.pdf

ΠΗΓΗ: ARROTYPOS