Τα υποδείγματα για φυσικό φάκελο στα Σχέδια Βελτίωσης

2018-06-28

Εγκύκλιο με τα υποδείγματα φακέλων η οποία αφορά μόνο όσα αιτήματα δεν έχουν υποβληθεί ακόμα στις ΔΑΟΚ για τα Σχέδια Βελτίωσης, εξέδωσε η γενική γραμματεία Κοινοτικών Πόρων. 

Σημειώνεται πως τα υποδείγματα είναι περίπου όπως και στην πρόσκληση του 2011, δηλαδή αφορούν για κάθε αντίγραφο ένα κουτί (φάκελο) με λάστιχο (στον οποίο θα κολληθούν τυποποιημένο εξώφυλλο και τυποποιημένη ράχη) εντός του οποίου θα υπάρχουν δύο (ή τρία αν υπάρχουν και σχέδια) ντοσιέ με ελάσματα.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τις Διευκρινήσεις για την υποβολή έντυπης αίτησης στα Σχέδια Βελτίωσης.  https://www.agronews.gr/files/1/apofaseisi/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%20%CE%92%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Ειδικότερα όσον αφορά την παρουσίαση της έντυπης μορφής στήριξης,

Η έντυπη μορφή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε αντίτυπο υποβάλλεται σε κουτί με λάστιχο το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο τεύχη σε μορφή ντοσιέ με έλασμα.

Στην εξωτερική επιφάνεια του κουτιού με λάστιχο επικολλούνται τα τυποποιημένα υποδείγματα εξώφυλλου και ράχης του Παραρτήματος 1. Στο πεδίο «ημερομηνία οριστικοποίησης» συμπληρώνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης δεύτερου σταδίου, από την οποία ξεκινά η προθεσμία των 15 ημερών για την υποβολή του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟΚ.

Το πρώτο τεύχος περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:

• Την αίτηση στήριξης με το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως εκτυπώνονται μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος, όσο και από το συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας.

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αυτή παράγεται από το ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένη, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλογικού σχήματος ο οποίος ορίστηκε για τους σκοπούς του προγράμματος.

Το δεύτερο τεύχος περιέχει με τη σειρά που αναφέρονται:

• Κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (ΠίνακαςVIIΙ.1). Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός παράγεται βάσει των αναρτήσεων του συντάκτη στο ΠΣΚΕ και είναι στην αποκλειστική του ευθύνη να αναρτηθούν όλα τα απαιτούμενα από το θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά.

• Δικαιολογητικά αριθμημένα σύμφωνα με τον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών.

Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων ή/και συγκριτικού πίνακα ή/και τεχνικής έκθεσης, η έντυπη μορφή της αίτηση στήριξης περιλαμβάνει ένα επιπλέον τεύχος (Τεύχος 3) στο οποίο περιλαμβάνονται κατάλογος των σχετικών δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά.

Πηγή:agronews