Τα ονόματα και οι βαθμολογίες αιτήσεων αδειών αμπέλου 2018

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα ονόματα και οι βαθμολογίες των αιτήσεων αδειών αμπέλου 2018, με τη βάση ένταξης να διαμορφώνεται κοντά στο 5, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στρέμματα. 

Δείτε εδώ τον πίνακα με ονόματα και βαθμολογίες αιτήσεων αδειών αμπέλου 2018.xls 

Οι διαφωνούντες με τη βαθμολογία του πίνακα, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έως τις 25 Ιουλίου 2018

Σημειώνεται πως οι άδειες νέες φύτευσης ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορηγήσεώς τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τους αιτούντες. Αμέσως μετά την φύτευση οι παραγωγοί οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την πραγματοποίηση επιτοπίου ελέγχου.

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου των τριών (3) ετών, ο παραγωγός υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε (5) επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός και εάν γίνει αποδεκτή ένστασή του για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1306/2013.

Πηγή: https://www.agronews.gr