Τα έξτρα 15 εκατ. ευρώ θα βρεθούν για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών

2018-10-23

Στην κάλυψη όλων των αιτήσεων του Μέτρου 9 για την ενίσχυση των Οµάδων Παραγωγών, προσανατολίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αφενός γιατί η δέσµευση επιπλέον 15 εκατ. ευρώ θεωρείται εκ των πραγµάτων µικροποσό, µε βάση άλλες υπερδεσµεύσεις που έχουν προχωρήσει οι διαχειριστικές αρχές, αφετέρου λόγω της σηµαίας περί «στήριξης των συλλογικών σχηµάτων» της ηγεσίας του υπουργείου, αλλά και του προεκλογικού κλίµατος. 

Μάλιστα, εν καιρώ το ποσό των 41 εκατ. ευρώ, που καλούνται οι αρχές να δεσµεύσουν (είναι προς το παρόν διαθέσιµα 25 εκατ. ευρώ) αναµένεται να µειωθεί, καθώς οι Οµάδες Παραγωγών έχουν ζητήσει αυτά τα ποσά κατά προσέγγιση και µε ορίζοντα πενταετίας και θεωρείται απίθανο να πιάσουν όλοι επακριβώς τους στόχους κύκλου εργασιών- βάσει του οποίου δίνεται η ενίσχυση- που αναµένουν. Έτσι εκτιµάται πως τελικά τα κονδύλια που θα ζητηθούν προσεγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες «απώλειες», καθώς φάκελοι θα απορριφθούν.

Κατά µέσο όρο 40.000 ευρώ ετησίως ζητούν οι Οµάδες

Υπενθυµίζεται πως συνολικά 206 προτάσεις, δηµόσιας δαπάνης 41,1 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισµό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Οι υποβληθείσες προτάσεις όσον αφορά στην παραγωγική τους κατεύθυνση κατηγοριοποιούνται σε 130 προτάσεις Φυτικής Παραγωγής (25.995.916 ευρώ) και σε 76 προτάσεις Ζωικής Παραγωγής (15.195.521 ευρώ), σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα παραπάνω στοιχεία σηµαίνουν ότι κατά µέσο όρο οι Οµάδες ζητάνε 40.000 ευρώ ετησίως.

Η ανακοίνωση του υπουργείου συνεχίζει λέγοντας πως άµεσα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων από την αρµόδια Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτοµίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής του ΠΑΑ, µε στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των εν δυνάµει δικαιούχων το ταχύτερο δυνατόν.

Σηµειώνεται πως κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων, οι διαχειριστικές αρχές δύναται να ζητήσουν την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν εντός επτά εργάσιµων ηµερών από την εποµένη παραλαβής του σχετικού εγγράφου.

Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται µε σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της αίτησης στήριξης.

Πηγή:agronews