Συνέργειες και Δικτυώσεις μέσω Αναπτυξιακού μέχρι 31 Ιανουαρίου

2018-11-05

Με τα δύο τρίτα (64%) των ταξιδιωτών να επιθυµούν να δοκιµάσουν περισσότερο τοπικές γεύσεις, η διεκδίκηση σηµαντικού µεριδίου του τζίρου της γαστρονοµίας από τον πρωτογενή τοµέα είναι µία ιστορία που απασχολεί τουλάχιστον µία πενταετία τους παραγωγικούς φορείς. 

Ένα από τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, είναι το καθεστώς «Συνέργειες και ∆ικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόµου που δέχεται αιτήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, το οποίο µπορεί να βοηθήσει στο συντονισµό της προσπάθειας αγροτικών και τουριστικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν κοινό εµπορικό δίκτυο, αλλά και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν κρίσιµη µάζα παραγωγής από µόνες τους για να ικανοποιήσουν απαιτητικές αγορές. Κοινή συνισταµένη όλων είναι πως τα σχήµατα αυτά θα έχουν έναν φορέα διαχείρισης, ο οποίος µπορεί να είναι αγροτικός συνεταιρισµός, οµάδα παραγωγών ή εµπορική εταιρεία.

Ένα παράδειγµα για το πώς µπορεί να βοηθήσει το καθεστώς αυτό είχε δώσει ο µέχρι πρότινος γενικός γραµµατέας Βιοµηχανίας Στρατής Ζαφείρης, σε ηµερίδα για τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη αναφέροντας πως: «η πλειοψηφία τόσο των παραγωγικών επιχειρήσεων όπως π.χ. τα τυροκοµεία όσο και οι συνηθισµένες τουριστικές µονάδες, είναι µικρές επιχειρήσεις µε προσωπικό λιγότερα από 10 άτοµα. Για να συντονιστούν όµως αυτές οι επιχειρήσεις και να αποφασίσουν πώς θα συνεργάζονται στην πράξη πρέπει να σπαταλήσουν πόρους και ανθρώπινο δυναµικό, ενώ θα µπορούσαν όλες οι οµοειδείς επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν ένα κοινό δίκτυο που να εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας στη συνεργασία τους».

Να σηµειωθεί εδώ πως το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου δεν περιορίζεται µόνο σε τουριστικές δικτυώσεις για τον αγροτικό χώρο, αλλά και για σχήµατα συνεργασίας µε µεταποιητές, εξαγωγείς, τυποποιητές, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κ.α.

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την προκήρυξη (ΦΕΚ Β' 4764/24.10.2018) ο συνολικός προϋπολογισµός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2018 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 80.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τα 20.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.

∆ικαιούχοι του καθεστώτος είναι οι φορείς διαχείρισης Επιχειρηµατικών Συστάδων (cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρήσεων, στα οποία µπορούν παράλληλα να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύµατα (π.χ πανεπιστήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί έρευνας και ανάπτυξης) που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεµατική εστίαση. Οι επιχειρηµατικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης µε νοµική προσωπικότητα, στον οποίο συµµετέχουν όλα τα µέλη του. Στις επιχειρηµατικές συστάδες που υπάγονται στο καθεστώ θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια εντός Περιφέρειας Αττικής ή στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για όλους του υπόλοιπους νοµούς της επικράτειας.

H ενίσχυση όπως και στα άλλα καθεστώτα του Αναπτυξιακού µπορεί να δοθεί µε τη µορφή φοροαπαλλαγής, επιδότησης επί των δαπανών και κάλυψης µισθολογικού κόστους. Η φοροαπαλλαγή υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό και αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της συνολικής ενίσχυσης για διάστηµα έως και 15 φορολογικά έτη. Η επιδότηση είναι ανάλογη µε την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται το σχήµα. Το µισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα επιδοτείται η χρηµατοδοτική µίσθωση. Να σηµειωθεί εδώ πως δύναται ο συνδυασµός των παραπάνω καθεστώτων ενίσχυσης.

Επιλέξιµες δαπάνες είναι ο µηχανολογικός εξοπλισµός, τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η κατασκευή, η επέκταση ή ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων, συµβουλευτικές υπηρεσίες, οι δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας κ.α

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες εφόσον πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα που άνοιξε στις 29 Οκτωβρίου. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα καθεστώτα του νόµου, το καθεστώς «Σ​υνέργειες και ∆ικτυώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονοµικών παραγόντων (π.χ. επιµελητηρίων, συνδέσµων επιχειρήσεων).

Πηγή:agronews