Συνδεδεμένη για μοσχάρια που δεν κατέχει στο ΟΣΔΕ ο κτηνοτρόφος

2018-06-15

Δεν είναι πλέον απαραίτητο ο κτηνοτρόφος να έχει στην κατοχή του τα βοοειδή κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ώστε να δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. 

Αυτό σημαίνει ότι συνδεδεμένη ενίσχυση δικαιούνται και τα βοοειδή που σφάχτηκαν πριν το ΟΣΔΕ αλλά και όσα γεννηθούν μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον φυσικά έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.

Επιπλέον, η τροποποιητική με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπει ότι όσον αφορά τα αιγοπρόβατα επιλέξιμα θεωρούνται εκείνα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί) τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 1628/64707/14-6-2017 απόφασή μας ως εξής:

1. Στο άρθρο 3, η παράγραφός Β2 αντικαθίσταται ως εξής:

Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των πέντε (5) μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατοχή τους κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Στο άρθρο 3, η παράγραφός Β3 αντικαθίσταται ως εξής:

Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

3. Στο άρθρο 3, προστίθεται παράγραφος Β4, ως εξής:

Το σύνολο των επιλέξιμων προς πληρωμή βοοειδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β3, εκφράζονται σε ΜΜΖ σύμφωνα με τον πίνακα μετατροπής του άρθρου 7.

4. Αντικαθίσταται η παράγραφος Γ2 του άρθρου 3 ως εξής:

Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του αρ. 5 και έχουν καταγραφεί σύμφωνα με την περίπτωση 12 της παρ. Γ του αρ.8, της κοινής υπουργικής απόφασης 263493/27.07.2004 (ΦΕΚ 1253, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση 134167/18.4.2011 (ΦΕΚ 823, τ.Β΄), και τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.

5. Η παράγραφός 1Α, του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

Για το Μέτρο 1, η επιθυμία του βοοτρόφου να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων από τους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καν. 809/2014.

6. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους το πλήθος των επιλέξιμων βοοειδών (μέτρο 1) όπως ορίζεται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 3 και το πλήθος των επιλέξιμων αιγοπροβάτων (μέτρο 2) που δηλώνουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο Γ2 του άρθρου 3.

7. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

Επιτόπιοι Έλεγχοι: Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 5% για το μέτρο 1 και 10% για το μέτρο 2, επί του συνόλου των δικαιούχων που υποβάλλουν αίτηση για το καθεστώς της παρούσας απόφασης.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι του δείγματος του Μέτρου 1 κατανέμονται σε όλο το έτος ενίσχυσης, με πολλαπλές επισκέψεις στους κτηνοτρόφους του δείγματος.

8. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Μέτρο 1: Εφόσον τηρείται η υποχρέωση της παρ. 1Α, του άρθρου 5 της παρούσης, ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθέντων για πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επιλέξιμες προς πληρωμή ΜΜΖ βοοειδών, όπως ορίζονται στην παρ. Β4 του άρθρου 3 και τα ευρεθέντα επιλέξιμα βοοειδή κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 6.

9. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση:

Α. Για το Μέτρο 1 μεταξύ των επιλέξιμων και των επιλέξιμων προς πληρωμή βοοειδών,

Β. Για το Μέτρο 2, μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων επιλέξιμων αιγοπροβάτων, μη συμμόρφωση ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον γεωργό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

Πηγή:paragogi.net