Στο κόστος των τρακτέρ συνυπολογίζεται ο έξτρα εξοπλισμός για τα Σχέδια

2019-01-18

Στο ακουστικό τους θα πρέπει να αναμένουν τις ερχόμενες ημέρες οι υποψήφιοι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης για ενδεχόμενες επεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουν στους επενδυτικούς τους φακέλους, οι οποίες θα προκύψουν από την αξιολόγηση των φακέλων τους. Βάσει του οδηγού που βγήκε για τους αξιολογητές, προκύπτουν σημεία ενδιαφέροντος τα οποία δεν είχαν αποτυπωθεί σαφώς στην προκήρυξη, όπως για παράδειγμα το γεγονός πως ο εξοπλισμός που ενσωματώνεται στο τρακτέρ (π.χ GPS) θα συνυπολογίζεται στο κόστος του, οπότε αν η επένδυση αυτή ξεπερνά τα 125.000 ευρώ, θα υπάρξει περικοπή μέχρι το ποσό αυτό. 

Παράλληλα, στον οδηγό, δεν φαίνεται πουθενά ότι τα μηχανήματα που τα έχει εντάξει ο υποψήφιος ως καινοτόμα στην επένδυση με εγκεκριμένη μελέτη αλλά βρίσκονται εκτός του σχετικού πίνακα προκήρυξης, θα μπορέσουν να λάβουν τα αντίστοιχα μόρια προτεραιότητας, παρότι σε διευκρινιστική εγκύκλιο είχε οριστεί διαφορετικά. Επιπλέον, στον οδηγό αξιολόγησης 2019, ξεκαθαρίζονται τα είδη των εγγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που είχαν μπερδέψει μελετητές και υποψηφίους, ενώ δίνονται παραδείγματα σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να μειωθεί η επενδυτική δαπάνη μετά από ενημέρωση του αγρότη. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης, θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου όπως ενημερώνουν οι αρμόδιοι.

Αναλυτικά ορισμένα σημεία που αποσαφηνίζει ο οδηγός έχουν ως εξής:

Αρχηγός εκμετάλλευσης την τελευταία 5ετία

Εξετάζεται η πρώτη εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας βάσει των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2011 και 2012 από τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά εισοδήματα, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, δεν είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης ατομικά εξωγεωργικά.

Ενημερότητες

Εξετάζεται η ύπαρξη βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του κύριου φορέα ασφάλισης σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, δύναται, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, να προσκομίσει αντίγραφο της αίτησής του ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Για τη φορολογική ενημερότητα Εξετάζεται η ύπαρξη αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο σε ισχύ κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Η ύπαρξη βεβαίωσης οφειλής δεν υποκαθιστά την ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο.

Παραγωγή Προϊόντων

Εφόσον έχει επιλεχθεί «Βιολογική» ή «Ολοκληρωμένη», ο αξιολογητής ελέγχει εάν η καταχώρηση υποστηρίζεται από έγγραφο πιστοποιητικό οργανισμό. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αφορούν στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2017. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση σύμβασης με πιστοποιητικό οργανισμό δεν 48 αποτελεί έγγραφο πιστοποίησης ενώ συμβάσεις με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018 δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο η σύμβαση ο αξιολογητής ζητά την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (βεβαίωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό κ.λπ.). Επιπλέον, η πιστοποίηση πρέπει να ταιριάζει με την εποχή - έτος της καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στη δήλωση ΟΣΔΕ 2017. Επισημαίνεται ότι συμβάσεις με πιστοποιητικό οργανισμό για το έτος 2018 δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Μείωση επενδυτικής δαπάνης

Παράδειγμα: Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 22.000 ευρώ Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 42.000 ευρώ Προκύπτει ανάγκη μείωσης των ανωτέρω δαπανών κατά 2.000 ευρώ συνολικά 63 καθώς υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου επιλέξιμου ποσού των 40.000 ευρώ για μηχανήματα κατεργασίας εδάφους (παράρτημα 10 της ΥΑ). Ο αξιολογητής επικοινωνεί με τον μελετητή. Αν ο μελετητής υποδείξει ότι θέλει να μειωθεί το άροτρο κατά 2.000 ευρώ, ο αξιολογητής προβαίνει σε αυτή τη μείωση, δηλαδή: Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 20.000 ευρώ Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 10.000 ευρώ Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 40.000 ευρώ Αν ο μελετητής δεν ανταποκριθεί, ο αξιολογητής μειώνει οριζόντια τις τιμές κατά 2/42, δηλαδή: Άροτρο: Αιτούμενη δαπάνη 20.952,38 4 ευρώ Φρέζα: Αιτούμενη δαπάνη 9.523,8 ευρώ Καταστροφέας: Αιτούμενη δαπάνη 9.523,8 ευρώ Σύνολο παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους: 40.000 ευρώ

Καινοτόμες επενδύσεις

Στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αιτούμενες επενδύσεις ως καινοτόμες εξετάζεται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας της επένδυσης και τα αναφερόμενα στην αίτηση αν περιλαμβάνονται σε αυτές που περιγράφονται στους Πίνακες 1.6.1. και 1.6.2 για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή στον Πίνακα 1.10 για τα συλλογικά σχήματα του Παραρτήματος 2 της Πρόσκλησης. Αν διαπιστωθούν επενδύσεις καταχωρημένες ως καινοτόμες οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο αξιολογητής, κατά την κρίση του, προβαίνει στην αντίστοιχες διορθώσεις, δηλαδή μεταβάλει την υποκατηγορία της επενδυτικής δαπάνης επιλέγοντας την ορθή ή αν δεν είναι διαθέσιμη επιλέγοντας «Άλλο».

Αγορά τρακτέρ

Ελέγχεται η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα να μην υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ. Σε αυτήν τη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που ενσωματώνεται στον ελκυστήρα (gps, καμπίνα κ.τ.λ.)

Πηγή:agronews