Στη Βουλή το νέο πλαίσιο για την προστασία πρώτης κατοικίας, αφορά και τους αγρότες με οφειλές για στεγαστικά ή επιχειρηματικά

2019-03-28

Κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία που θα διαδεχθεί το νόμο Κατσέλη, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι διατάξεις που προβλέπει η εν λόγω τροπολογία, για την οποία υπήρξε και διαμάχη Κυβέρνησης-Θεσμών, αφορούν εκτός των άλλων, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι έχουν οφειλές από στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια και κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία εξάλλου «φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλώντων παρ. 2 και 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση». O οφειλέτης πρέπει να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που πέρασαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και έφτασαν στην Βουλή:
-H αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ για τις περιπτώσεις που η πρώτη κατοικία είναι υποθήκη σε επιχειρηματικό δάνειο τότε η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν θα υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.
-Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου που θα αιτηθεί την προστασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
-Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
-Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η ακίνητη περιουσία του υποβάλλοντος την αίτηση, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
-Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, του υποβάλλοντος την αίτηση και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του νοικοκυριού τους θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
-O οφειλέτης πρέπει να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Ολόκληρη η τροπολογία https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/katseli%20agrotes.pdf

Πηγή:agrotypos