Στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος συνεταιρισμένων αγροτών

2018-11-21

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, μια δέσμευση που είχε αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, στην ΔΕΘ.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), αγροτικούς συνεταιρισμούς, συνεταιρισμένους αγρότες και σχολικούς συνεταιρισμούς.

«Στόχος της ρύθμισης είναι αφενός η παροχή φορολογικών κινήτρων για ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας αλλά και για σύσταση αντίστοιχων νομικών οντοτήτων και, αφετέρου, η απαλλαγή από φορολογικά βάρη των φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων που δεν ασκούν πλέον εν τοις πράγμασι επιχειρηματική δραστηριότητα» σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η τροπολογία συμπεριλήφθη σε σχέδιο νόμου του ΥΨΗΠΤΕ που αποτελεί ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Ολόκληρη η ρύθμιση

«Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011
Το άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α' 152) τροποποιείται ως εξής:
1. Στην περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2019 καταργείται η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους, οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α' 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α' 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, εφαρμόζεται αναλογικό η παρ. 2.».

Πηγή:agrotypos