Στα 100 ευρώ ανέρχεται το Τέλος για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

2018-07-05

Σε 100 ευρώ ανά έτος θα ανέρχεται το Τέλος για την απόκτηση του σήματος για τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπογεγραμμένη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. 

Το εν λόγω σήμα θα καταβάλλεται ανά τριετία (σσ. 300 ευρώ) και αυτό θα δίδεται μετά από αίτηση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

Παράλληλα, μέσω της απόφασης δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους:

α. να επιθέτει το σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα οικοτεχνικής του παραγωγής

β. να χαρακτηρίζει με το σήμα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεμηθεί

γ. να χρησιμοποιεί το σήμα σε έντυπο και διαφημιστικό υλικό για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών».

Αξίζει να σημειωθεί, πως προβλέπονται κυρώσεις, εάν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθεί:

-η μη τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων του Σήματος που απορρέουν από την παρούσα ή τη σύμβαση με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ,

-εξαπάτηση των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

-αντικανονική ή παραπλανητική χρήση του Σήματος σε έντυπα ή διαφημιστικό υλικό και στα προϊόντα οικοτεχνίας, επιβάλλονται, ανάλογα με το είδος, τη σοβαρότητα των περιπτώσεων και την ενδεχόμενη υποτροπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του, οι κυρώσεις:

*της έγγραφης σύστασης, με ορισμό προθεσμίας συμμόρφωσης,

*της προσωρινής ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Σήματος

*της οριστικής ανάκλησης και διαγραφής από το Μητρώο.

Τέλος, οριστική ανάκληση του σήματος επιβάλλεται, πλέον των ανωτέρω και στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ο δικαιούχος χρήσης του Σήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 3874/2010 (151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει

β. αποδεδειγμένα και για δύο (2) συνεχόμενα έτη δεν προάγονται οι στόχοι του Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) ή/και δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης,

γ. ο δικαιούχος χρήσης του σήματος:

1. δεν ανανέωσε τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα ή έπαψε να λειτουργεί

2. έχει κηρύξει πτώχευση ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα παραβίασης της αγορανομικής νομοθεσίας,

3. έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής του από το μητρώο Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων,

4. έχει προβεί σκοπίμως σε δήλωση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων

5. αν το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο ή προσβάλλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χρησιμοποιούνται τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

Πηγή:dikaiologitika