Σε δύο μήνες υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο για όλους τους εμπόρους ζώντων ζώων

2018-11-02

Την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας, ορίζει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η καταγραφή των εμπόρων θα πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για τους νέους. 

Ειδικότερα η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ) συνίσταται στην καταχώρηση των ακόλουθων στοιχείων:
α) Όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση.
Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - δήλωση προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
Διαβάστε το ΦΕΚ https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/mitroo_emporon_zoon.pdf

Πηγή:agrotypos