Προβάδισμα στους ορεινούς στα νέα Βιολογικά

2018-12-20

Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης για τη 2η πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας που τροποποιήθηκαν για τρίτη φορά παρουσιάστηκαν κατά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων τα οποία δίνουν το πλεονέκτημα σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και σε αγρότες που είναι μέλη ομάδων παραγωγών. 

Η προκήρυξη σύμφωνα με τα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένεται να βγει πριν το τέλος του έτους, ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια θα φτάνουν (με την υπερδέσμευση) τα 170 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα κριτήρια που θα μετρήσουν αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, έχουν ως εξής:

- ∆ιατήρηση στην Βιολογική Γεωργία: 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Πέντε µόρια ανά έτος εφαρµογής συστήµατος βιολογικής γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα των αµέσως προηγούµενων δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο.
- Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 15,2 µόρια, σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα: Μέχρι 11,4 µόρια.
- Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 Βιολογική Κτηνοτροφία για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι 7,6 µόρια.
- Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέχρι 3,8 µόρια.
- Κατ' επάγγελµα αγρότης και ταυτόχρονα µέλος Συνεταιρισµού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Οµάδας Παραγωγών: 10 µόρια. Μη οργανωµένος κατ' επάγγελµα αγρότης: 5 µόρια.
- Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια


Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που είναι κατ' επάγγελµα αγρότης και µέλος συνεταιρισµού ή οργάνωσης παραγωγών ή οµάδας παραγωγών.

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία: 1. Ηλικία υποψηφίου 18 έως και 31 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε δύο έτη ξεκινώντας από το 100. Από 32 έως και 41 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1 µόριο για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 93. Από 42 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 6 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 83. Από 56 ετών και πάνω παίρνει 0 µόρια.

- Τα συνολικά αποτελέσµατα πολλαπλασιάζονται µε το 0,5 για την τελική βαθµολογία.
- Εντασσόµενη έκταση: Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου σε ορεινές περιοχές: Μέχρι 19,2 µόρια, σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς και ειδικά µειονεκτήµατα: Μέχρι 14,4 µόρια.
- Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος Βιολογικής Κτηνοτροφίας για την παραγωγή ζωοτροφών: Μέχρι 9,6 µόρια.
- Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): Μέχρι 4,8 µόρια.
- Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές: Μέχρι 2 µόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας των αιτήσεων εντάσσεται αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο κρισχετικά µε την έκταση σε ορεινές περιοχές.

Πηγή:agronews