Προτάσεις ΣΕΚ στο σχέδιο της ΚΥΑ για τα μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος

2018-11-28

Τις προτάσεις του δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) οι οποίες στάλθηκαν στη διαβούλευση της ΚΥΑ για τα μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ κ. Γιώργος Διδάγγελος, «η ΚΥΑ κινείται προς την θετική κατεύθυνση. Εμείς διατυπώσαμε τις θέσεις μας και ελπίζουμε να τις πάρει υπ' όψιν της η ηγεσΊα του ΥπΑΑΤ». 

Αναλυτικότερα οι προτάσεις του ΣΕΚ είναι οι ακόλουθες:
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης παραγωγών και αγοραστών γάλακτος
1.Οι παραγωγοί γάλακτος του άρθρου 3, προκειμένου να διαθέτουν το παραγόμενο γάλα, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενημέρωσης του σχετικού μητρώου που διασυνδέεται με την εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Πρόταση ΣΕΚ
Για λόγους διευκόλυνσης του ελέγχου να χρησιμοποιείται πάντα για τον παραγωγό ο κωδικός EL της εκμετάλλευσής του.
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις «παραγωγών» και «αγοραστών» γάλακτος
1. Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος
1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.
Πρόταση ΣΕΚ
Το σημείο 1.1. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών καθώς και την περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.
Επίσης στην περίπτωση των παραγωγών που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς και η τιμολόγηση γίνεται από τον αγοραστή θα πρέπει να υπάρξει μια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει παραποίηση στοιχείων από την πλευρά του αγοραστή.
2. Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος
2.7. Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, με ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου ή τα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, υποχρεούνται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλομένους (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος)

Πρόταση ΣΕΚ

Να προστεθεί ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου θα ελέγχονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής διενέργειας των σχετικών αναλύσεων, δειγματοληπτικά με γάλα που θα λαμβάνεται απευθείας από τους παραγωγούς.
Στο άρθρο 7 Έλεγχοι
3 i) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση στα αρχεία ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ καθώς και στα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.), όπου οι παραγωγοί δηλώνουν εφεξής υποχρεωτικά τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσαρμόσει τη σχετική Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2019 και εντεύθεν για την υλοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων.
Πρόταση ΣΕΚ
Να συμπληρωθεί ότι τα στοιχεία για τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά οι παραγωγοί αφορούν το προηγούμενο σε σχέση με την αίτηση Ο.Σ.Δ.Ε. ημερολογιακό έτος.
Άρθρο 8 «Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα»
1.1. α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.
Πρόταση ΣΕΚ
Να επαλειφθεί η φράση «ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων» αφού οι παραγωγοί, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 1. (α) παραδίδουν το γάλα που παράγουν οι ίδιοι ή τα μέλη τους στους πρώτους αγοραστές.
1.4. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
Πρόταση ΣΕΚ
Το σημείο 1.4. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 10 % της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
1.7. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες, την αξία ή την προέλευση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος
Πρόταση ΣΕΚ
Το σημείο 1.7. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1.7. α) Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες και την αξία αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.7. β) Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος ως προς την προέλευση επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 € συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος
Πρόταση ΣΕΚ
Το σημείο 1.16. να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 10% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.
Να προστεθεί το σημείο 1.25.: Στο χώρο παραγωγής Φέτας απαγορεύεται να υπάρχουν μηχανήματα διήθησης ή υπερδιήθησης.
Να δημιουργεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει την ποσότητα του παραγόμενου τυριού Φέτας με μέγιστη υγρασία 56%, ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% και αναφερόμενο στην ποιότητα του γάλακτος όσον αφορά το λίπος και τις πρωτεΐνες. 

Πηγή:agrotypos