Πρώην μειονεκτικές με 6,5 ευρώ εξισωτική, μέχρι 15 Ιουνίου οι αιτήσεις

2019-05-15

Παράταση μαζί με το ΟΣΔΕ μέχρι τις 15 Ιουνίου πήραν και οι αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης, ενώ με τροποποιητική απόφαση ορίστηκε πως το ποσό που θα λάβουν οι αγρότες σε πρώην μειονεκτικές περιοχές θα είναι για το 2019 6,48 ευρώ το στρέμμα και για το 2020, 3,24 ευρώ. Το ποσό για τις ορεινές ορίζεται στα 12,5 ευρώ και για τις νέες μειονεκτικές στα 8,1 ευρώ, όπως είχε γράψει το Agronews. 

Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα για τα ύψη ενίσχυσης:

Ορεινές περιοχές:

  1. Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο (12,5 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Μειονεκτικές περιοχές

  1. Υπομέτρο 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών

α) της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο (8,1 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4 και β) της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4.

Πρώην μειονεκτικές περιοχές

Στους δικαιούχους των περιοχών αυτών θα συνεχίσουν να χορηγούνται ενισχύσεις για τα έτη εφαρμογής 2019 και 2020 σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5 καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της ενίσχυσης που ισχύει κατά την περίοδο 2014-2020, χωρίς να υπερβαίνει το 80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο 2014-2020, και καθορίζεται στα 64,80 ευρώ ανά εκτάριο (6,48 ευρώ το στρέμμα) για το 2019 και στα 32,40 ευρώ ανά εκτάριο (3,24 ευρώ το στρέμμα) για το 2020, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Υπομέτρο 13.3

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα των περιοχών της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Προοδευτική μείωση

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών των παραγράφων 1 έως 3, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.

- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.

- Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω. Για τις εκτάσεις της παρ. 2, θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι εκτάσεις της περ. α) της εν λόγω παραγράφου.

Για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), η ενίσχυση για τις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 4 είναι 95 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση για την εξισωτική αποζημίωση ΕΔΩ https://www.agronews.gr/files/eksiswtiki.pdf

Πηγή:agronews