Πως να υπολογίζετε το κόστος ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτροφικές μονάδες

2018-06-04

Η κοστολόγηση αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μιας επιχείρησης. Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, υπάρχουν ανεπτυγμένα συστήματα πρότυπου κόστους, αλλά στο σημείωμα αυτό θα ασχοληθούμε με την κοστολόγηση παγίων ζωικού κεφαλαίου που αφορούν τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Το πρώτο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η ίδια η έννοια του κόστους. Πρόκειται για τη «θυσία» που συνεπάγεται η απόκτηση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

Εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός με το έξοδο που δεν είναι άλλο από το κόστος που επιβαρύνει τα έσοδα της χρήσεως. Η διαφορά των δύο είναι ότι το κόστος είναι επένδυση αγοραστικής δύναμης για απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών, με σκοπό την πώληση, σε αντίθεση με το έξοδο που είναι κόστος το οποίο επιβαρύνει τα έσοδα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 37, παρ. 2 του ν. 4308/2014, η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται βάσει του κόστους κτήσης. Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λοιπά έξοδα που ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης, όπως αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, μισθοδοσία εργαζομένων και άλλα έξοδα.

Σε μια κτηνοτροφική μονάδα, τα ζώα θεωρούνται πάγια στοιχεία. Δεν υπάρχει εννοιολογική διαφορά σε ό,τι αφορά το κόστος ιδιοπαραγωγής ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου με τα μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια.

Δηλαδή, το κόστος ιδιοπαραγωγής ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει στην κατάσταση λειτουργίας για τη χρήση που προορίζεται, όπως ισχύει και για τα μη βιολογικά.

Παράδειγμα

Έστω ένας κτηνοτρόφος που αγοράζει 100 πρόβατα, με σκοπό τη γαλακτοπαραγωγή. Ο λογιστής ακολουθεί το κόστος κτήσης και την κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου ανάπτυξης παγίων. Αν τα πρόβατα μεταπωληθούν, το έσοδο από αυτή την πώληση θεωρείται «Πώληση λοιπών αποθεμάτων» που προσαυξάνει τον καθαρό κύκλο εργασιών. Με βάση το μέγεθος των σχετικών ποσών (κριτήριο σημαντικότητας), η εκτροφή των προβάτων μέχρι την πώλησή τους δεν παρακολουθείται ως ξεχωριστό κέντρο κόστους.

Αν, για παράδειγμα, τα πρόβατα γονιμοποιηθούν, το κόστος της πρώτης γονιμοποίησης θεωρείται κόστος κτήσης του βιολογικού παγίου, καθώς είναι απαραίτητο μέχρι το πάγιο να είναι έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται (γαλακτοπαραγωγή).

Το κόστος της δεύτερης γονιμοποίησης -όταν πλέον τα πρόβατα έχουν ήδη καταστεί βιολογικά πάγια σε λειτουργία- θεωρείται κόστος κτήσης του γάλακτος, καθώς χωρίς τακτικά επαναλαμβανόμενες εγκυμοσύνες δεν είναι δυνατή η παραγωγή γάλακτος πέραν ενός διαστήματος περίπου δώδεκα μηνών από τον τοκετό.

Το κόστος εκτροφής και τα λοιπά έξοδα συντήρησης των προβάτων από τον χρόνο έναρξης της γαλακτοπαραγωγής επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής του γάλακτος.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση πωλούσε τα νεαρά πρόβατα άμεσα με τη γέννησή τους, από λογιστικής άποψης η αξία πώλησης θα μείωνε την αξία κτήσης των βιολογικών παγίων, βάσει του ορισμού της έννοιας «Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών».

Πηγή:https://www.ypaithros.gr/