Πολύς ο ντόρος, λίγοι όμως οι δικαιούχοι για το επίδομα των 14.000 ευρώ

2018-12-05

Κατ' επάγγελµα αγρότες έως 61 ετών, µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, που µένουν σε περιοχές µε έως 5.000 κατοίκους και το ατοµικό τους αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως εν δυνάµει δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων». 

Αυτό προκύπτει από τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου που παρουσίασε η Agrenda και αναµένεται να βγουν στον αέρα τις επόµενες ηµέρες, ωστόσο, σύµφωνα µε µελετητές που εξέτασαν τα ΟΣ∆Ε πελατών τους, σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει µία αναλογία 2 δικαιούχων στα 2.000 ΑΦΜ. Αυτό γίνεται καθώς αποκλείονται από το Μέτρο νεοεισερχόµενοι, αγρότες µε συζήγους που έχουν κάνει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και άπο άλλα κριτήρια. Ο λόγος είναι πως τα 70 εκατ. ευρώ του Μέτρου φτάνουν µόνο για 5.000 δικαιούχους (14.000 ευρώ το πριµ), και οι διαχειριστικές αρχές δεν θέλουν επ' ουδενί να συσσωρευθούν χιλιάδες φάκελοι που θα ζητούν ενίσχυση, όπως π.χ στα Βιολογικά.

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι κύριες πτυχές της επικείµενης προκήρυξης (εντός του έτους εκτιµάται):

Κριτήρια δικαιούχων

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
- Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.
- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι).
- Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.
- ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
- Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις και χρονικές προθεσµίες.

Κριτήρια εκµετάλλευσης
- Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης (δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης). Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
- Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ.
- Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

3.1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.3

3.2. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.3.

Μη επιλέξιµο
- Τα Νοµικά πρόσωπα.
- ∆ικαιούχοι των υποµέτρων 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.2 «Εκκίνηση για µη γεωργικές δραστηριότητες» του ΠΑΑ 2014 - 2020.
- Όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
- Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.
- Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.3 καθώς και το προηγούµενο έτος του έτους αναφοράς.
- Όσοι είναι σπουδάστριες - σπουδαστές ή φοιτήτριες - φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
- Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE.

Οικονοµική Στήριξη
- Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α' δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων.
- Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.

- Το ποσό στήριξης είναι ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Με βάση το 70 τα νέα κριτήρια μοριοδότησης

Με βάση το 70 διαμορφώθηκε ο πίνακας της μοριοδότησης που έχει βγει σε διαβούλευση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όποιος συγκεντρώσει κάτω από 70 μόρια δεν εντάσσεται στο μέτρο και δεύτερον, αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τα διαθέσιμα 70 εκατ. ευρώ, δικαιούχοι θα οριστούν όσοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθμούς μέχρι να συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου. Τα κριτήρια μοριοδότησης βάσει το ρεπορτάζ έχουν ως εξής:
- Αγρότες ηλικίας έως 35 ετών: 5 μόρια
- Συμμετοχή σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών: 5 μόρια
- Η γεωργική εκμετάλλευση, συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. Βαθμολογείται εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης: 6 μόρια
- Ατομικό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) από 0,01 ευρώ έως και 4.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 8 μόρια, από 4.000,01 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 5,6 μόρια, από 7.000,01 ευρώ έως και 9.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 4 μόρια
- Η βαθμολογία υπολογίζεται ως ποσοστό Οικογενειακού εισοδήματος 3ετίας (Μ.Ο.) ως εξής: [(15.000 - Ε )/15.000 ] Χ 100 όπου Ε = Οικογενειακό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) (από κάθε πηγή) . Όταν το Ε = 0,01 το κριτήριο λαμβάνει τιμή ίση με 100: 0-7 μόρια
- Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών: 8 μόρι
- Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 1.500 κατοίκους: 9 μόρια, από 1.501 έως και 3.000 κατοίκους: 6,3 μόρια
- Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (50%=50, ... 100%=100): 6 έως 12 μόρια
- Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι από 6.000,00 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ: 6,5, είναι από 7.000,01 ευρώ έως και 7.999,00 ευρώ: 13 μόρια
- Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=80, ... 100%=100): 3,5 έως 7 μόρια

Αντίστοιχα για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφων ή την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλάγη: 3,2 έως 4,2 μόρια.
- Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα: 7 μόρια

Αντίστοιχα για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφων ή την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλάγη: 4,2 μόρια
- Κλάδοι προτεραιοτήτων που θα ορίσει η κάθε περιφέρειας: έως 14 μόρια


Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η διαδικασία επίλυσης ισοβαθμιών για τη δημιουργία απόλυτης σειράς κατάταξης είναι η ακόλουθη:

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια με διαδοχική εφαρμογή τους σύμφωνα με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας
- Κριτήριο 5: Οικογενειακό εισόδημα.
- Κριτήριο 1: Ηλικιακό κριτήριο.

Να σημειωθεί εδώ ότι θα πρέπει πρώτα να κλειδώσουν τα κριτήρια μοριοδότησης και μετά να βγει η προδημοσίευση ολόκληρου του Μέτρου 6.3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του ΣΧΕΔΙΟΥ Υ.Α του Υπομέτρου 6.3

Α) Παρατήρηση:

Άρθρο 6 . Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Παραγραφος 6: «Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ»

Πρόταση:

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι Μικρές, όχι μόνο γιατί έχουν τυπική Απόδοση μικρότερη των 8.000 ευρώ αλλά κυρίως γιατί έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω έλλειψης Ιδιόκτητου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και αυξημένων εξόδων στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνδυασμό με τους αστάθμιστους παράγοντες στη Γεωργία, όπως π.χ. ζημίες-ΕΛΓΑ ,είτε παρενιαυτοφορία στην ελιά κ.α. δεν επιφέρει Θετικό αποτέλεσμα στην φορολογική τους δήλωση ούτε στο έτος αναφοράς, αλλά ούτε στο μέσο όρο της τριετίας.

Επίσης λόγω αυτού το γεγονότος αλλά και της ανάγκης επιβίωσης πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να εργάζονται παράλληλα και ως Εργάτες γής με Εργόσημα.

Παίρνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, και Επειδή το μέτρο έχει σαν κύριο στόχο την παρέχοντας την Στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, θα πρέπει να ΜΗΝ Ισχύει κανένα τέτοιο κριτήριο για αγροτικό η οικογενειακό Εισόδημα σχετικά με την Επιλεξιμότητα. Μπορεί ίσως να παραμείνει ως κριτήριο Βαθμολογίας

Β) Παρατήρηση:

Άρθρο 8 . Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι θεωρούνται εκτός άλλων και:
«Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3 καθώς και το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς»

Πρόταση:

Επειδή θα χρειαστεί να συνταξιοδοτηθούν κάποια στιγμή και οι δύο σύζυγοι είναι πάγια τακτική να είναι ασφαλισμένοι και οι δύο στον ΟΓΑ- ΕΦΚΑ και για το λόγο αυτό στην οικογένεια σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δύο Γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ανεξάρτητο μεταξύ τους ΟΣΔΕ.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και έτσι αντιμετωπίζονται φορολογικά, στον ΟΓΑ κλπ.

Πρόταση:

Θα πρέπει να θεωρείται Επιλέξιμη τουλάχιστον η μία Γεωργική εκμετάλλευση, όπως αντιμετωπίστηκε και στο μέτρο 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης και να απαλειφτούν οι παραπάνω 2 παράγραφοι (4 και 5)

Σε περίπτωση που δεν γίνει Δεκτή η παραπάνω πρότασή μου υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι Επιλέξιμοι Γεωργοί μόνο αυτοί των οποίων οι σύζυγοι είναι Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Υπάλληλοι και ο κίνδυνος να αποκλειστούν οι πραγματικοί Γεωργοί που κατέχουν Μικρές Εκμεταλλεύσεις, μόνο και μόνο επειδή και ο σύζυγος δηλώνει ΟΣΔΕ

Γ) Παρατήρηση:

Άρθρο 9. Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων
Το επιχειρηματικό σχέδιο να συντάσσεται από τον υποψήφιο ή από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας

Πρόταση:

Να καταργηθεί η φράση «εφόσον συντάσσεται από τον Υποψήφιο» και να είναι απαραίτητη η σύνταξη από Γεωτεχνικό.

Μπαλλή Κυριακή Γεωπόνος - Μελετητής Χαλκιδική

Οικονομοτεχνική

Πηγή:agronews