Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, δικαιούνται το αφορόλογητο

2019-04-09

Ο νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µεταξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται. 

Στο άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16), ορίζεται ότι οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής: 

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα) σε ευρώ

0 - 20.000 Φορ. Συντελεστής 22%

20.001 - 30.000 » 29%

30.001 - 40.000 » 37%

40.001 - » 45%

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφράζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό εισόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώσω κύριο φόρο 10.000x22% = 2.200 ευρώ πλέον προκαταβολή 100%.

Σε περίπτωση που έχω αφορολόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα καταβάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα του αφαιρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πληρώσει: 2.200 ευρώ -1.900 ευρώ = 300 ευρώ + 300 ευρώ (100% προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016 ο κωδικός 037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Ανάλογα µε το ποιος είναι ή όχι, ο κωδικός αυτός είναι τσεκαρισµένος αυτόµατα από το taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τελικό ποσό φόρου προς καταβολή.

Τον κωδικό αυτό δεν µπορεί κανείς να τον «πειράξει», γιατί έρχεται προσυµπληρωµένος από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το taxis, τα έχει αντλήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και είναι λογικό αφού το αποτέλεσµα ποικίλει από έτος σε έτος. Κατ' επέκταση, κρίνεται κάθε χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ' επάγγελµα αγρότης.

Π.χ. συνταξιούχος του ΙΚΑ µε εισόδηµα από συντάξεις 5.000 ευρώ και καθαρό εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα 6.000 ευρώ, θα περίµενε ενδεχοµένως να έχει αφορολόγητο και για το αγροτικό του εισόδηµα. ∆υστυχώς δεν έχει το αφορολόγητο διότι δεν είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Έτσι, θα έχει αφορολόγητο µόνο για το ποσό από τις συντάξεις, ενώ για το αγροτικό του εισόδηµα θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 22%.

Έστω ότι τα ίδια εισοδήµατα τα έχει ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ θα τύχει του αφορολόγητου, καθώς οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατ' εξαίρεση θεωρούνται εν δυνάµει ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, εποµένως θα τύχει του αφορολογήτου και θα πληρώσει λιγότερο φόρο.

Τα στοιχεία αυτά ανανεώνονται έως και κάθε 10-15 ηµέρες. Έτσι, αν κάποιος δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα αγρότης το 2016 και έγινε το 2017, θα εµφανιστεί στο σύστηµα τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 µε αποτέλεσµα να τύχει του αφορολόγητου, σε αντίθεση µε το προηγούµενο έτος που δεν είχε αφορολόγητο.

∆εν µπορούµε πλέον να υποβάλλουµε τη φορολογική δήλωση µε επιφύλαξη, όπως κάναµε για λίγες ηµέρες το 2017. Πιθανόν σε αρκετούς φορολογουµένους να µην είναι τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 που δίνει το αφορολόγητο στην εκκαθάριση.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο φορολογούµενος να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια του κατ' επάγγελµα αγρότη. Θα απευθυνθεί στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ να ενηµερωθεί και σε περίπτωση που δεν φαίνεται, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να φανεί.

Εφόσον όλα έχουν γίνει καλώς, σε µερικές ηµέρες θα µπορεί αυτό να εµφανιστεί στο Ε1 του φορολογουµένου και να τύχει του αφορολογήτου. Αν αυτό συµβεί τις τελευταίες ηµέρες της υποβολής, τότε η δήλωση θα υποβληθεί χωρίς κλικαρισµένο τον κωδικό 037 και όταν ενηµερωθεί το σύστηµα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει τροποποιητική δήλωση για να µειωθεί ο φόρος.

Προσοχή: Φέτος πριν πάτε στο λογιστή σας, πρέπει πρώτα να περάσετε από το γραφείο το οποίο σας συνέταξε τη δήλωση ΟΣ∆Ε. Εκεί θα ζητήσετε να σας εκτυπώσουν την κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι επιδοτήσεις που αφορούν το έτος και έχουν καταβληθεί µέχρι και την ηµέρα που είστε εκεί. Την κατάσταση αυτή θα την προσκοµίσετε στο λογιστή σας, για να ολοκληρώσει την καταγραφή των φορολογητέων επιδοτήσεων.

Οι κωδικοί 037/038 δεν συµπληρώνονται απο το λογιστή

Θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό το εξής: εάν διαπιστωθεί ότι ένας κατ' επάγγελµα αγρότης δεν είναι στη δήλωση του τσεκαρισµένος ο ανωτέρω κωδικός που προσδιορίζει την ύπαρξη του αφορολόγητου, οι επιλογές είναι οι εξής: ή να ελέγξει πρώτα τα προηγούµενα στοιχεία ή να εκκαθαριστεί µε τα όποια ποσά φόρου προκύπτουν και στη συνέχεια, αφού επισκεφθεί το ΚΕΠΠΥΕΛ, να υποβληθεί τροποποιητική και να γίνει νέα εκκαθάριση µε υπολογισµό του αφορολόγητου.

Πηγή:agronews