Πάνω από τις μισές αιτήσεις εκτός Μεταποίησης

2018-06-18

Μόλις για 250 από τις 542 αιτήσεις των δράσεων της Μεταποίησης (Μ4.2.1 και Μ4.2.2) φτάνουν τα χρήµατα όπως παραδέχονται οι αρχές στο έγγραφό της 3ης τροποποίησης, καθώς είχαν υποεκτιµήσει το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που κατά µέσο όρο ο προϋπολογισµός τους ξεπερνά τα 1,1 εκατ. ευρώ. 

Αυτό αναφέρεται στο πλαίσιο επίδοσης των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, στο οποίο έγιναν και ορισµένα «µαγειρέµατα» προκειµένου να ξεκλειδωθούν τα 253.437.645 ευρώ, που αποτελούν το λεγόµενο «αποθεµατικό επίδοσης». ∆ηλαδή πολύ απλά, πειράζονται ορισµένοι δείκτες ώστε η χώρα µας να περάσει τον έλεγχο της ΕΕ και να µην υπάρξει παρακράτηση χρηµάτων.

Η τρίτη κατά σειρά πρόταση τροποποίησης θα παρουσιαστεί κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 22 Ιουνίου, στη Χαλκίδα.

Αναλυτικά στην 3η τροποποίηση καταγράφονται τα εξής:

Σχετικά µε τα νέα έργα της τρέχουσας περιόδου 2014-2020 (δράσεις Μ4.2.1, Μ4.2.2 και Μ4.2.3) υπολογίστηκαν περίπου 400 έργα.

Ο αριθµός των νέων έργων είχε υπερεκτιµηθεί εξαιτίας λανθασµένων αρχικά υποθέσεων σχετικά µε την παραδοχή ως προς το µέσο όρο προϋπολογισµού ανά έργο και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει καλύτερη παραδοχή ως προς αυτό. Η παραδοχή του µέσου όρου του συνολικού προϋπολογισµού έγινε βάσει των δεδοµένων των αποτελεσµάτων των προκηρύξεων του αντίστοιχου µέτρου της περιόδου 2007-2013, όπου διαπιστώθηκε µια τάση για υλοποίηση έργων αρκετά µικρότερου συνολικού προϋπολογισµού από αυτές που είχαν αιτηθεί οι δικαιούχοι.[...]

Ωστόσο, από τα στοιχεία των προσκλήσεων του 2017 για τις δράσεις Μ4.2.1 και Μ4.2.2 µε προϋπολογισµό άνω των 600.000 ευρώ, καταγράφηκε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το µέσο κόστος των έργων που έχει υποβληθεί είναι αυξηµένο, µε τη µέση αιτούµενη ∆ηµόσια ∆απάνη ανά επενδυτικό σχέδιο να ξεπερνά το 1,1 εκ. ευρώ, ποσό πολύ µεγαλύτερο από το αρχικά εκτιµώµενο (600 χιλ. ευρώ) Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στην πρόταση για µείωση του δείκτη (-150 επενδυτικά έργα). Η νέα τιµή οροσήµου 2018 είναι 150 και αναµένεται οριακά η επίτευξη του 85% της τιµής οροσήµου 2018, δεδοµένου ότι η τρέχουσα τιµή του δείκτη είναι 101 ολοκληρωµένα επενδυτικά σχέδια και µέχρι το τέλος 2018 δεν αναµένεται να ξεπεραστούν τα 130.

Από Κεντρική Μακεδονία, και Θεσσαλία οι περισσότερες αιτήσεις Μεταποίησης

Οι περισσότερες αιτήσεις και στις δύο δράσεις της Μεταποίησης αθροιστικά προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ ακολουθούν Θεσσαλία και Πελοπόννησος. Αναλυτικά ο αριθµός των αιτήσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

Κεντική Μακεδονία: 116

Θεσσαλία: 74

Πελοπόννησος 72

Κρήτη: 43

∆υτική Ελλάδα: 42

Νότιο Αιγαίο: 38

Βόρειο Αιγαίο: 36

Αττική: 34

Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 28

Ήπειρος: 23

Στερεά Ελλάδα: 20

∆υτική Μακεδονία: 11

Ιόνια Νησιά: 5

Συνολικά, µετά το πέρας τις προθεσµίας, κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 542 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε προϋπολογισµό 1.150.302.930 ευρώ.

Πηγή:agronews