Εν ανεπαρκεία οι αγρεργάτες αυτό το καλοκαίρι, σε βάρος της απασχόλησης είναι τα επιδόματα

2019-07-01

∆υσεύρετοι έχουν γίνει οι αγρεργάτες λόγω... επιδοµάτων. Λίγες οι άδειες διαµονής σε αλλοδαπούς εργάτες,όλο και µεγαλώνουν οι απαιτήσεις τους για «µαύρα» 

Στο υπ' αριθµόν έναν πρόβληµα του τοµέα της αγροτικής παραγωγής δείχνει να έχει εξελιχθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, το θέµα της εξεύρεσης αγρεργατών για τις εκµεταλλεύσεις, ζήτηµα για το οποίο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, όχι µόνο δεν έχει υπάρξει η απαιτούµενη µέριµνα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται να έχουν γίνει σειρά λαθών και αστοχίες που επιβαρύνουν την κατάσταση.

Κατ' αρχήν το πρόβληµα αυτή τη φορά ξεκινά από το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει όπως τα προηγούµενα χρόνια οι απαραίτητες κατανοµές ανά περιφέρεια ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων να απασχολήσουν προσωρινά και σε εποχική βάση αλλοδαπούς εργάτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα προβλεπόµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την παραµονή τους στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν µια σχετική απόφαση που εκδόθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο να µην καλύπτει όλες τις αγροτικές περιοχές, όπως π.χ. τη Θεσσαλία και η ποσόστωση η οποία εξασφάλισε να είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων.

Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που ίσως διαφεύγει της προσοχής, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα διάφορα µικρά επιδόµατα που µοιράζει τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση ως «δίχτυ ασφαλείας» για άνεργους και ηµιαπασχολούµενους σε συνδυασµό µε το πολύ χαµηλό δηλωµένο ετήσιο εισόδηµα που προϋποθέτουν (π.χ. 2.500 ευρώ), λειτουργεί αποτρεπτικά στους εν δυνάµει εργάτες γης (ντόπιους και ξένους) να συµφωνήσουν σε απασχόληση µε νόµιµα παραστατικά. Κι αυτό γιατί, η εµφάνιση εισοδήµατος από τη µια πλευρά τους κάνει να χάνουν τα διάφορα επιδόµατα, από την άλλη εποµένους καθιστά αποτρεπτική την απασχόληση. Το ζήτηµα έχει τεθεί εξ απαλών ονύχων και στις προεκλογικές συζητήσεις, οι οποίες γίνονται τον τελευταίο καιρό, κανείς όµως δεν έχει πιάσει ενδελεχώς το θέµα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό και στους ιθύνοντες, προκειµένου να αλλάξει η γραµµή πλεύσης.

Υπάρχει και ένα τρίτο σηµαντικό θέµα που κάνει όλο και πιο δυσεύρετους τους εργάτες γης που τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, έχουν κρατήσει όρθια -παρά τις µεγάλες της αδυναµίες- την ελληνική γεωργία. Αρκετοί εργάτες γης που προέρχονται από την Αλβανία και οι οποίοι, όχι µόνο έχουν κάνει πολύ δουλειά στα ελληνικά αγροκτήµατα, αλλά έχουν αποκτήσει και υψηλή τεχνογνωσία, έχοντας αναλάβει σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτικά την ευθύνη των αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων στις οποίες απασχολούνται χρόνια, µε βάση τις προενταξιακές συµφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας που έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον τη δυνατότητα µε σχετική άνεση να µετακινούνται βορειότερα. Οι σηµαντικά υψηλότερες αµοιβές τις οποίες απολαµβάνουν εκεί, σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος διαβίωσης στο οποίο έχουν συνηθίσει να κινούνται, τους επιτρέπει όχι µόνο να µην δυσκολεύονται οικονοµικά αλλά και να αποταµιεύουν µέρος των εισοδηµάτων τους εκεί. 

Με εξάμηνη βίζα η εργασία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Με την απόφαση «Καθορισµός ανώτατου αριθµού αδειών διαµο-

νής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020», που εκδόθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο (ΦΕΚ Β' 620.2019), κινείται η διαδικασία απασχόλησης αγρεργατών για φέτος.

Αφορά συγκεκριµένα την κατ΄ εξαίρεση απασχόληση του παράτυπα διαµένοντα στην χώρα µας πολίτη τρίτων χωρών. Έχει διάρκεια ισχύος έξι µήνες, χρόνος ίσος µε τον χρόνο αναβολής της αποµάκρυνσης και στην συνέχεια ανανεώνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Προβλέπει δηλαδή την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτηµένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονοµία (εργάτες γης, βοσκοί, µελισσοκόµοι) µε σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονοµίας και που δεν έχουν πληρωθεί µε την διαδικασία της µετάκλησης που προβλέπονταν στα πλαίσια του νόµου 4251/2014.

Ο εργοδότης που επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό µε βάση την παραπάνω απόφαση:

Καταθέτει αίτηση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Τµήµα Αλλοδαπών) του τόπου διαµονής του µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (αριθµός εργατών, ιθαγένεια, ειδικότητα, χρονικό διάστηµα απασχόλησης κ.λ.π.)

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδει την πράξη έγκρισης για την κατ΄ εξαίρεση απασχόληση του παράτυπα διαµένοντα στη χώρα µας πολίτη τρίτων χωρών την οποία στη συνέχεια αποστέλλει στην αρµόδια αστυνοµική αρχή από την οποία και εκδίδεται βεβαίωση αναβολής αποµάκρυνσης εφόσον δεν συντρέχει λόγος δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για χορήγηση άδειας εργασίας.

Πηγή:agronews