Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πριμ 14.000 ευρώ μικρών εκμεταλλεύσεων

2019-01-29

Στις 4 Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Μαΐου και θα βασιστεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του έτους 2018. 

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την εφαρµογή του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» µε τη διαδικασία αιτήσεων να ξεκινά στις 4 Μαρτίου και να διαρκεί µέχρι τις 15 Μαΐου. Σύµφωνα µε το κείµενο της προκήρυξης, το Μέτρο εφαρµόζεται σε δηµοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σηµαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάµενων µικρών εκµεταλλεύσεών τους.
Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του µέτρου είναι τα εξής:

1.∆ικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του µέτρου είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόµενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το έτος 2018.

2.Οι υποψήφιοι έχουν µέσο όρο ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και µέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.

3.Επιπλέον, η γεωργική εκµετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) ίσο µε 5.000 έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.

4.Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.

5.Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα.

6.Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαµβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

7.Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες, είναι ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται µε την ένταξη στο µέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου.

Για τη χρηµατοδότηση του µέτρου προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70.000.000 ευρώ το οποίο έχει κατανεµηθεί στις Περιφέρειες.

Πηγή:agronews