Όλα τα ονόματα των δικαιούχων, ποιοί μπήκαν στη βιολογική κτηνοτροφία (7/6/2018 12:12)

2018-06-08

Την απόφαση για την ένταξη των δικαιούχων στις δράσεις του μέτρου της βιολογικής κτηνοτροφίας 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 - 2020, δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και τις λίστες των δικαιούχων που εντάσονται στις δράσεις αυτές.
Αναλυτικότερα,
Σε ότι αφορά τη Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», εισήχθησαν 3.084 δικαιούχοι και η συνολική ληρωμή αφορά τα 144.955.515,63 ευρώ.
Σχετικά με τη Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», ο αριθμός των δικαιούχων φτάνει τους 4.567 κτηνοτρόφους, και ο συνολικός προϋπολογισμός τα 74.078.370,14 ευρώ όπως αναφέρεται άλωστε και στην απόφαση.

Υπενθυμίζουμε σχετικά με τη διάρκεια των δεσμεύσεων
Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν με την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων:
για τη δράση 11.1.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα τριών ετών
για τη δράση 11.2.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Τη διατήρηση σταθερής έκτασης των βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων. Ενώ όσο αφορά την ανανέωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
Την τήρηση των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της εθνικής νομοθεσίας.
Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος / Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους.
Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
Την υποβολή κατ' έτος αίτησης πληρωμής και την υποβολή ηλεκτρονικά κατ' έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα και να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.
Τέλος υποχρεούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.
Φάκελος
Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής:
i. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
ii. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
iii. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ&Π).
iv. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
v. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183).
vi. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
vii. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
viii. Μητρώο Εισροών και Εκροών.
ix. Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
x. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).

Διαβάστε την απόφαση  https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/2018_apofash_metro11_.pdf

Διαβάστε την λίστα των δικαιούχων για τη δράση μετατροπής σε βιολογικές πρακτικές https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/2018_onomata_strofi_viol.pdf 

Διαβάστε την λίστα των δικαιούχων για τη δράση διατήρησης σε βιολογικές https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/2018_onomata_diatirisi_viol.pdf

Πηγή:https://www.agrotypos.gr/