Οι τελευταίες κατασχέσεις ξεσκέπασαν ΟΠΕΚΕΠΕ και μηχανοραφούντες

2018-11-13

Ένα σύνολο ευθυνών που βαρύνουν τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) περιγράφει σε έκθεση του µε τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών για οφειλές προς το δηµόσιο», ο Συνήγορος του Πολίτη. Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή έχοντας διερευνήσει - όπως αναφέρει - σχετικές αναφορές, «τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν σε κατασχέσεις αγροτικών ενισχύσεων και καλούν τους παραγωγούς να προσκοµίσουν βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την προέλευση των ποσών και την υπαγωγή αυτών στο ακατάσχετο.

Ωστόσο ο Οργανισµός στην από 17/01/2017 ανακοίνωσή του δήλωσε ότι «...ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει και δεν έχει καµία επιπλέον αρµοδιότητα που να αφορά είτε την έκδοση βεβαιώσεων, είτε την υποχρέωση ενηµέρωσης των Τραπεζών ή άλλων υπηρεσιών για τα ποσά των παρακρατήσεων ή το ύψος των ακατάσχετων ποσών...»

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το άρθρο 32 του νόµου 4314/2014 ορίζει ότι «...1.α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (...), δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία (...). Οι τελικές πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασµό του δικαιούχου και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωµή αφορά προκαταβολή, ενδιάµεση ή τελική πληρωµή...». Επίσης, στο από 23/01/2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων («αναφορικά µε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων») που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικής ∆ιοίκησης αναφέρεται ότι «...Ακολούθως, σε περίπτωση επιβολής από το ∆ηµόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων, ο φορέας της κατάθεσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος γνωρίζει την προέλευσή της καθώς και το είδος των ενισχύσεων, οφείλει να ενηµερώνει τα πιστωτικά ιδρύµατα για το ακατάσχετο αυτών καθώς και για το νοµοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει...»

Ακατάσχετο προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να θεσπιστεί ακατάσχετο στη βασική ενίσχυση, το οποίο να σχετίζεται µε το µέγεθος και εποµένως τις ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης. Το ύψος του ορίου θα µπορούσε να αποτελεί ποσοστό της αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση έγινε αποδέκτης αναφορών (αρ. φακέλου 236806/2017, 239068/2017) µε αντικείµενο την κατάσχεση της βασικής ενίσχυσης.

Οι πολίτες έθεσαν υπόψη της Αρχής ότι, λόγω οφειλών τους προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταµεία, τους παρακρατήθηκε το σύνολο ή τµήµα της βασικής ενίσχυσης. Επί του ζητήµατος των κατασχέσεων των αγροτικών επιδοτήσεων, η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) µε την αρ. 465/99 έκρινε µεταξύ άλλων ότι: «∆εν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηµατικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το µέλλον ενέργεια συγκεκριµένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριµένου έργου ή αποτελέσµατος, διότι η επιδότηση αυτή θεωρείται «οιονεί δεσµευµένη» και δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο για συγκεκριµένο σκοπό ή έργο.

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η ελεύθερη διαχείριση της από το δικαιούχο (π.χ. εκχώρηση), αλλά ούτε και υπόκειται σε κατάσχεση ή συµψηφισµό, αφού πρέπει να διατεθεί για την εκτέλεση του αναληφθέντος στα πλαίσια του σχετικού προγράµµατος έργου. Το ίδιο ισχύει και προκειµένου περί ενδιάµεσων καταβολών που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράµµατος»

Πηγή:agronews