Νέο αρχείο για τους κωδικούς 037/038 των κατ’ επάγγελμα αγροτών στην ΑΑΔΕ

2018-07-03

Οπως και πέρυσι, πολλά προβλήµατα παρατηρήθηκαν φέτος µε τους κωδικούς 037/038 που αφορούν τον κατά κύριο επάγγελµα αγρότη και είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της έκπτωσης φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ. 

Αρκετοί παραγωγοί που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις -ή, τουλάχιστον, έτσι θεωρούν οι ίδιοι- διαπίστωσαν ότι οι κωδικοί δεν είναι «κλικαρισµένοι».

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο τέλος της προηγούμενης εβδοµάδας, στάλθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΑΑΔΕ νέο, επικαιροποιηµένο αρχείο µε τα ΑΦΜ των κατ' επάγγελµα αγροτών, βάσει του οποίου θα γίνουν και οι σχετικές διορθώσεις στα E1. Σε κάθε περίπτωση, όσοι αγρότες διαπιστώνουν πως, παρότι πληρούν τους όρους, οι κωδικοί δεν είναι προσυµπληρωµένοι, θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους. Η ανανέωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (µέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ) γίνεται κάθε χρόνο. Θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον αγρότη τα στοιχεία εκείνα που έχουν µεταβληθεί (π.χ. Ε3), καθώς διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες πέρυσι ο κωδικός ήταν κλικαρισµένος και φέτος όχι.

Οι αγρότες µπορούν να καλούν και την κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο 210 8802000, καθώς και τον υπεύθυνο στο Κεντρικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων στο 210 8205368.

Οι όροι για τον κατ' επάγγελµα

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τον νόµο, προκειµένου ένας αγρότης να φέρει την ιδιότητα του κατ' επάγγελµα, θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης (είτε είναι κύριος, συγκύριος ή νοµέας αγροτικής εκµετάλλευσης).
  • Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον 30% του ετήσιου χρόνου εργασίας του.
  • Λαµβάνει από την αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος.
  • Κατά κύριο επάγγελµα αγρότης θεωρείται και ο απασχολούµενος στην αλιεία (είτε είναι κάτοχος άδειας αλιείας, και ιδιοκτήτης, είτε συνιδιοκτήτης, είτε µισθωτής είτε συµµετέχει σε συµπλοιοκτησία είτε ασχολείται µε ιχθυοκαλλιέργειες) µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως παραπάνω.
  • Σηµειωτέον ότι δικαιούχοι των προσυµπληρωµένων κωδικών είναι και οι νεοεισερχόµενοι αγρότες.

Στο συνολικό εισόδηµα, το οποίο συγκρίνεται µε το αγροτικό -για να βρεθεί το ποσοστό του τελευταίου και να διαπιστωθεί αν πληρούται η προϋπόθεση του 50%- δεν προσµετρώνται εισοδήµατα που αποκτώνται από απασχόληση σε εµπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ελεύθερα επαγγέλµατα, µισθωτές υπηρεσίες. Επίσης, εισοδήµατα από ακίνητα, µερίσµατα, οµόλογα, δάνεια, τόκους καταθέσεων, καθώς και επιδόµατα ανέργων, πολυτέκνων κ.λπ.

Σύµφωνα, επίσης, µε πρόσφατη ΚΥΑ (329/78917/5-6-2018), δεν προσµετρώνται στο συνολικό εισόδηµα η σύνταξη ΟΓΑ, οι συντάξεις όλων των ταµείων, τα εργόσηµα, οι αµοιβές για απασχόληση σε τυποποιητήρια έως 150 ηµεροµίσθια ετησίως και οι αµοιβές εποχικών εργαζοµένων µελών αγροτικών συνεταιρισµών.

Όσοι αγρότες διαπιστώνουν πως, παρότι πληρούν τους όρους, οι κωδικοί δεν είναι προσυµπληρωµένοι, θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους.

Πηγή:ypaithros