Να μπουν τουλάχιστον όλοι οι παλιοί το σχέδιο στη Βιολογική Κτηνοτροφία

2018-05-15

Σε µία υπερδέσµευση 10-30% και ανακατανοµή των κονδυλίων από Περιφέρειες που περίσσεψαν χρήµατα, αναµένεται να προχωρήσουν οι διαχειριστικές αρχές, ώστε να ενταχθεί και ένας µεγάλος αριθµός επιλαχόντων στο πρόγραµµα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, με προτεραιότητα στους παλιούς του προγράμματος.

Δικαίωση ζητούν όσοι µένουν εκτός επειδή δεν πήραν µόρια από ζωοτροφές που καλλιεργούν λόγω λάθους στην υποβολή ΟΣΔΕ. 

Μάλιστα, κάποιοι από όσους κρίνονται ως επιλαχόντες στα προσωρινά αποτελέσµατα δεν κατάφεραν να πάρουν παραπάνω µόρια από λάθος στο ΟΣ∆Ε του 2017. Καθώς, όπως λένε, λόγω έλλειψη ενηµέρωσης κατά τις δηλώσεις, δεν κλίκαραν τον κωδικό 8 που αφορά τις ζωοτροφές σε καλλιέργειες όπως βρώµη, µηδική κ.λπ, µε αποτέλεσµα να µην καταφέρουν να µοριοδοτηθούν από το κριτήριο «ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών».

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου, για να µετρήσει το κριτήριο των ζωοτροφών πρέπει το αγροτεµάχιο:

«α) να είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ έτους 2017 µε καλλιέργεια που ανήκει στην κατηγορία «Κτηνοτροφικά Φυτά Ζωοτροφές», και

β) να ήταν ενταγµένο σε Σύστηµα Ελέγχου πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της Πρόσκλησης για το Μέτρο 11 (20 Φεβρουαρίου 2018) µε σχετική αντίστοιχη καλλιέργεια για το έτος 2017 ανεξαρτήτως σταδίου, που σηµαίνει ότι η µοριοδότηση λαµβάνεται και στην περίπτωση που το αγροτεµάχιο βρίσκεται σε στάδιο µετατροπής».

Οι ενστάσεις πάντως θα παραµείνουν ανοιχτές µέχρι τις 14 Μαΐου, µε τους οριστικούς πίνακες δικαιούχων να προκύπτουν µετά την ολοκλήρωσή τους. Όσον αφορά την παραπάνω περίπτωση µε τις ζωοτροφές, φαντάζει δύσκολο να υπάρξει δικαίωση στις ενστάσεις σύµφωνα µε τους έχοντες γνώση των πραγµάτων.

Πληρωµή βάσει ΟΣΔΕ 2018

Παράλληλα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων δεν λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός και η ηλικία των ζώων.

Ο υπολογισµός της πυκνότητας βόσκησης ΜΖΚ ανά εκτάριο, όπου θα λάβει υπόψη του τα βοοειδή άνω των έξι µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα µηνών, αφορά στη διαδικασία πληρωµής και θα πραγµατοποιηθεί µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018 η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωµής στο πλαίσιο του Μέτρου 11 Βιολογική Κτηνοτροφία.

Η µέγιστη πυκνότητα βόσκησης µε την οποία δύναται ο δικαιούχος να επιδοτηθεί είναι 1,29 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha) που σηµαίνει ότι αν κάποιος δικαιούχος έχει πυκνότητα βόσκησης µεγαλύτερη του 1,29 δεν θα επιδοτηθεί παραπάνω από αυτό το όριο.

Πηγή:https://www.agronews.gr