Μέχρι τέλος Οκτωβρίου αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

2018-10-08

Περιθώριο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την υποβολή Αίτησης Επιστροφής του ΦΠΑ που δικαιούνται. 

Πρόκειται για τον φόρο που επιβάρυνε τις εισροές τους και η επιστροφή του οποίου υπολογίζεται με κατ' αποκοπή συντελεστή 6%. Το συνολικό ποσό προκύπτει από την παράδοση αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, που πραγματοποιούν προς άλλο υποκείμενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Υπενθυμίζεται ότι η Αίτηση Επιστροφής υποβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ του δικαιούχου, από 1ης Μαρτίου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται κάποια δικαιολογητικά στο τμήμα ΦΠΑ. Θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα παραστατικά για τα οποία αιτήστε επιστροφής, την ενιαία δήλωση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), IBAN τραπεζικού λογαριασμού, ταυτότητα και τη συμπλήρωση του εντύπου Φ6 (Δήλωση - αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών), όπου θα καταγράψετε πλήρως όλα τα στοιχεία που θα προσκομίσετε μαζί με την αίτηση.

Η αίτηση θα πάρει στη συνέχεια πρωτόκολλο και εσείς θα παραλάβετε αποδεικτικό παραλαβής. Η επιστροφή του φόρου γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και την έκδοση ΑΦΕΚ.

Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό τραπέζης που έχει υποδειχθεί από τον αγρότη στην αίτηση επιστροφής. Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από τους κληρονόμους, το ποσό της επιστροφής αποδίδεται στα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου, το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠΑ καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Πηγή:ypaitrhos