Μέχρι 13 Μαρτίου αιτήσεις για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», να δοθεί 2μηνη παράταση ζητά η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

2019-03-08

Μέχρι 13 Μαρτίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στα 31.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο μεταξύ η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή της ζητά την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του κ. Αραχωβίτη, ώστε να δοθεί 2μηνη παράταση στην κατάθεση των αιτήσεων. 

Θυμίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή).

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Περιγραφή του έργου
Το παρόν έργο αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ουσιαστικά η πλατφόρμα θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με την γη και την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση. Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, αναιρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους.
Η τεχνολογική πλατφόρμα θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Η σφαιρική προσέγγιση, σε ό,τι αφορά την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων θα αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο καινοτομίας και πλέον στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να υποστηρίξουν την συμβουλευτική που στηρίζεται στα δεδομένα και την γνώση.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται δεν θα περιγράφουν αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους της καλλιέργειας αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων μπορεί να παράγονται συμβουλές που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους επιτρέποντας στα ίδια τα δεδομένα να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, η βιομηχανία τροφίμων κλπ.

Τα κύρια δομικά στοιχεία της πλατφόρμας θα είναι οι σταθμοί συλλογής δεδομένων, οι οποίοι θα συνιστούν το δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών παραμέτρων και η υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloud) που θα φιλοξενεί τα δεδομένα και θα εξυπηρετεί τις προηγμένες διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδομένων μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν αλλά και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του ανθρώπινου στοιχείου, το οποίο κρίνεται απαραίτητο και θεμελιώδες σε όλες τις διαδικασίες.

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατφόρμας, θα αξιοποιούν τα δεδομένα του δικτύου μέτρησης, τα δορυφορικά δεδομένα, τις καταγραφές δεδομένων αγροτικής εκμετάλλευσης και τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός της καλλιέργειας, επιτρέποντας:

  • Τη ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργητικών εφαρμογών και χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου.
  • Την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων κάθε αγροτεμαχίου.
  • Την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου προσβολής της καλλιέργειας με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων που έχουν αναπτύξει κατάλληλα επιστημονικές μεθόδους (μοντέλα) πρόγνωσης κινδύνων
  • Την καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων όπως καταγραφή εντόμων σε εντομοπαγίδες, σημείων εδαφοληψιών κ.ο.κ.
  • Αξιοποίηση μετεωρολογικών προγνώσεων και του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών προγνώσεων της ΕΜΥ
  • Την παρακολούθηση των καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα με αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Μέσω της κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρμας θα υπάρχει δυνατότητα

  • Παροχής πληροφοριακών δεδομένων με τη μορφή υπηρεσίας και αποδέκτες τους γεωργικούς συμβούλους, τις οργανώσεις παραγωγών και τους μεμονωμένους παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ακριβέστερη εφαρμογή εισροών με βάση τις ακριβείς ανάγκες των φυτών, με πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. από την ορθολογική χρήση αγροχημικών), ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής (π.χ. λόγω της κάλυψης των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά και νερό με ακρίβεια) και προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. λόγω της μείωσης των εισροών).
  • Αξιοποίησης των επεξεργασμένων δεδομένων από την ερευνητική κοινότητα, την αποκεντρωμένη διοίκηση, το Υπ.Α.Α.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και άλλους φορείς που εμπλέκονται στη παραγωγική διαδικασία

Σημειώνεται ότι η τεχνολογική πλατφόρμα θα δύναται να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο υποβοήθησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές ενθάρρυνσης της καινοτομίας με αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος και της υπολογιστικής πλατφόρμας από νέους δημιουργούς εφαρμογών και λογισμικού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων προμηθειών και παρεχομένων υπηρεσιών και όχι για μέρος του έργου λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας του όπως περιγράφονται παραπάνω.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα για την πρόσκληση
Παρέμβαση από ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Επιστολή παρέμβαση στο ΥπΑΑΤ έστειλη η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να αποφευχθεί ο «έντεχνος» - όπως υποστηρίζει - αποκλεισμός των Συνεταιρισμών, από ένα έργο που πρώτα και κύρια αυτούς αφορά. «Δεν νοείτε ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα χωρίς τους αγρότες», τονίζει. Το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί για έναν Διεθνή Διαγωνισμό και μάλιστα σε περίοδο που πολλές περιοχές της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταγγέλλει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ζητώντας το αυτονόητο δικαίωμα ενδιαφερομένων μελών της να μετέχουν επί ίσοις όροις.

Σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του κ. Αραχωβίτη, ώστε να δοθεί 2μηνη παράταση, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα που δημιούργησε το πέρασμα της Ωκεανίδας, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να συντάξει κανείς φάκελο υποψηφιότητας για έναν τέτοιο δαιδαλώδη και πολύπλοκο Διεθνή Διαγωνισμό, ...παρ' εκτός και αν ήταν ενήμερος από πριν και είχε ήδη προετοιμαστεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Έχοντας την ακράδαντη πεποίθηση ότι ήγγικεν η ώρα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα και αφού σας συγχαρούμε για τη συμβολή σας στην προσπάθεια μετάβασης και των αγροτών στη νέα εποχή, κατά την οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες επ' ωφελεία της παραγωγής, άρα και της εθνικής οικονομίας, σας γνωρίζουμε ότι Συνεταιρισμοί μέλη μας επιθυμούν να μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία του ανάλογου έργου.Για να είναι, ωστόσο, επί ίσοις όροις αυτή η συμμετοχή, κρίνουμε απολύτως αναγκαία τη χρονική μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας.Η τουλάχιστον 2μηνη παράταση είναι αναγκαία για πολύ συγκεκριμένους και απολύτως αντικειμενικούς λόγους, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για έναν Διεθνή Διαγωνισμό, με δαιδαλώδεις παραμέτρους και πολύπλοκες γραφειοκρατικές και τεχνικού χαρακτήρα διαδικασίες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατο να ολοκληρωθούν, όχι με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων συνεταιρισμών μελών του φορέα μας, αλλά για λόγους που υπερβαίνουν τη δική τους υπόσταση. Αναφερόμαστε κυρίως στο γεγονός ότι περιοχές της χώρας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημοτικές - περιφερειακές ή και κρατικές υπηρεσίες εξακολουθούν να μην λειτουργούν ομαλά, από το πέρασμα του καιρικού συστήματος «Ωκεανίς» μέχρι και σήμερα.

Λάβετε υπόψιν σας ότι ζημιές και προβλήματα, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους, έχουν υποστεί, σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτοί ακόμη οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Ακόμη κι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα, ακόμη κι αν δεν ήταν οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμη κι αν όλα κυλούσαν με τους συνήθεις ρυθμούς, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο στο χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός που δίνει η προκήρυξη, να προλάβει κανείς να συγκεντρώσει τον όγκο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να συντάξει τα προβλεπόμενα έγγραφα και να υποβάλει φάκελο.

Αρκεί να σημειώσουμε ότι μόνο για την «ηλεκτρονική υπογραφή», χρειάζεται κανείς έως και δέκα ημέρες!

Αντιλαμβάνεστε, κύριε υπουργέ, ότι στην περίπτωση που δεν δοθεί η εύλογη παράταση που με την παρούσα ζητάμε, θα υπάρξει άδικος και, σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις, σκόπιμος αποκλεισμός ενδιαφερομένων μερών. «Σκόπιμος», διότι αυτό που μας μεταφέρουν Συνεταιρισμοί μέλη μας είναι πως το χρονικό περιθώριο για έναν τέτοιο διαγωνισμό είναι ούτως ή άλλως ελάχιστο και μόνο αν κάποιος ήταν εκ των προτέρων ενήμερος κι είχε προετοιμαστεί θα μπορούσε να ολοκληρώσει το φάκελο σε 1 μόλις μήνα.

Φυσικά, ως ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ δεν συμμεριζόμαστε την άποψη αυτή. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι στους ύποπτους και καχύποπτους καιρούς που ζούμε, δεν πρέπει να υπάρχει έδαφος πρόσφορο για την ανάπτυξη τέτοιων σκέψεων. Και ακριβώς επειδή γνωρίζουμε τον άμεμπτο τρόπο που πορεύεστε και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας προς κάθε συναρμόδιο για το έργο υπουργό ή εκπρόσωπο άλλου φορέα, προκειμένου να καταπέσει κάθε υπόνοια τέτοιου τύπου και να αφαιρεθεί κάθε πιθανή σκιά.

Τέλος, θέλουμε να συνυπολογίσετε το γεγονός ότι το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» αφορά άμεσα τους αγρότες μας και τους Συνεταιρισμούς στους οποίους ανήκουν. Στα δικά τους χωράφια θα εγκατασταθεί το εθνικής εμβέλειας δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών, απ' τις δικές τους καλλιέργειες θα γίνεται η συλλογή δεδομένων, αυτοί θα κληθούν στην πραγματικότητα να υλοποιήσουν το έργο, που αυτούς, εν τέλει έρχεται να υπηρετήσει.

Αποτελεί «θέμα τιμής» και ηθική υποχρέωση για τους Συνεταιρισμούς να είναι παρόντες στη μεγάλη προσπάθεια για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Γεωργίας. Aν όχι οι Συνεταιρισμοί, αν όχι οι ίδιοι οι αγρότες, ...ποιοι;

Κύριε υπουργέ,
Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε για το ειλικρινές ενδιαφέρον και σας συγχαίρουμε για την πολιτική ορθοστασία που είμαστε βέβαιοι ότι και σε αυτή την περίπτωση θα επιδείξετε».

Πηγή:agrotypos