Με ποιο τρόπο γίνεται νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων μέχρι 31/12/2018 και παράβολο 300 ευρώ

2018-09-03

Για το μείζον θέμα της νομιμοποίησης παράνομα λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μίλησε στον ΑγροΤύπο η κα Γραμματή Μπακλατσή (baklatsi@yahoo.gr), Τοπογράφος Μηχανικός με έδρα στο Βόλο, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί.
Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο ο οποίος παράγει ισχυρά ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. Φέτα).
Παρ' όλα αυτά παράνομα λειτουργεί το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφού στερούνται της σχετικής άδειας εγκατάστασης. 

Επίσης, πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα παρουσιάζονται στη διαδικασία της αδειοδότησης για τις παλιές υφιστάμενες εγκαταστάσεις (στάβλους), που έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα μέσα σε οικισμούς, σε δάση ή σε δασικές και δημόσιες εκτάσεις.
Το κράτος από το 2012 προσπαθεί να επιλύσει το θέμα κι έχει καλέσει τους κτηνοτρόφους μέχρι 31/12/2018 να νομιμοποιήσουν τους χώρους τους και να προβούν στην έκδοση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις και θα τους διακοπεί κάθε επιδότηση.
Τι είναι κτηνοτροφική εγκατάσταση;
Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθορισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος) που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

Πως υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης;
Ισοδύναμη ζωική μονάδα είναι η μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο και χρησιμοποιείται:
α) για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και
β) για τον καθορισμό των αποστάσεων από οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.
Ποιες είναι οι κατηγορίες εγκαταστάσεων;
Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή τους, σε τρεις κατηγορίες:
α) στα πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας
β) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή του προτύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία
γ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 

Τι θεωρείται πρόχειρο κατάλυμα και έτσι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια;
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και
να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή.
Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. 

Πως μπορώ να νομιμοποιήσω την σταυλική μου εγκατάσταση;
Με το νέο νόμο περί αυθαιρέτων, τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και ο χώρος του σταβλίτη μέχρι 50 τ.μ., που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους. Προσοχή! θα πρέπει να είναι δηλωμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ). Για την τακτοποίηση καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ.

Έχω δωμάτιο σταβλίτη πάνω από 50 τ.μ.. Τι πρέπει να κάνω;

Για τα επιπλέον τετραγωνικά υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου και εφόσον μπορεί να τακτοποιηθεί (δεν πρέπει να είναι σε ρέμα, αρχαιολογικό χώρο, δάσος κλπ) θα πληρώσετε το αναλογούν πρόστιμο.
Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω αυθαίρετη εγκατάσταση εντός οικισμού;
Εφόσον η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία, μπορείτε μέχρι τις 04-12-2017 να καταθέσετε αίτηση στην Δ/νση αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας, για την έκδοση απόφασης διατήρησής. Προσοχή! Η Άδεια αυτή ισχύει μόνο για τον σημερινό ιδιοκτήτη και μέχρι την διακοπή της λειτουργίας της. Απαγορεύεται η μεταβίβασή της. Επίσης δεν τροποποιείται και μπορεί να ανακληθεί.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για οριστική αδειοδότηση;
Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει να έχει συγκεντρώσει, πριν τη διενέργεια της αυτοψίας από την Επιτροπή Σταυλισμού, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.
Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:
1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων

2. Τίτλους ιδιοκτησίας:

3. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων:
• οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή
• απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή
• απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή
• δήλωση αυθαιρέτου
4. Βεβαίωση χρήσης γης, κατά περίπτωση
5. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης
6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης
7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη συναφή και παράλληλη σχετική νομοθεσία
8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των πρόχειρων καταλυμάτων)
9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση.
10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειόδοτησης: ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο φάκελο να υπάρχουν:

• μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
• απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)
• μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
• απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή
• κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή
• βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ( κατά περίπτωση)
• ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών Natura
11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:
• έγκριση αρχαιολογίας
• έγκριση δασικής υπηρεσίας
• απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας
• απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική - αιτιολογική έκθεση.

Πηγή:agrotypos