Με ιδιωτικό συμφωνητικό οι φυτεύσεις στα εξ αδιαιρέτου μέσω των Σχεδίων

2018-05-10

Συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό για το είδος της επένδυσης θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στα Σχέδια Βελτίωσης για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Χ. Κασίμη, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της Agrenda, που πρώτη ανέδειξε το θέμα με πρωτοσέλιδο τίτλο. 

Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο για τα Σχέδια Βελτίωσης, «Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόμα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο που ορίζεται στο Παράρτημα 7 (Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου) της ΥΑ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος Διευκρινίσεις της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3.

Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στο παράρτημα 7 για το είδος της επένδυσης».

Παράλληλα στην εγκύκλιο γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης θεμάτων που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την αγορά δενδροκομικού τρακτέρ, επενδύσεις συλλογικών σχημάτων που υπάγονται σε συνεταιρισμούς και τις προκαταβολές, και όλα αυτά με τις αιτήσεις για την πρώτη οριστικοποίηση να λήγουν στις 5 Ιουνίου.

Διευκρινήσεις για Νέους Αγρότες

Οι Νέοι Γεωργοί που είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 4.1 χωρίς να απαιτείται να προσκομίσουν κάποια βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 3. Για όσους υποψήφιους δεν είναι ενταγμένοι ως νέοι γεωργοί στο υπομέτρο 6.1 (αφορά τους νέους γεωργούς των προσκλήσεων των ετών 2014, 2016 και 2018), απαιτείται η προσκόμιση της εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενου).

Στην περίπτωση όπου για κάποιον υποψήφιο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. 

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου) μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της ΥΑ και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Επιλεξιμότητα προκαταβολών

Στην περίπτωση όπου έχει καταβληθεί σε προμηθευτή ένα ποσό ως προκαταβολή για επενδυτική δαπάνη πριν από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης (και κατά συνέπεια πριν από την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών), αυτή η καταβολή γίνεται δεκτή με την αίτηση πληρωμής της επένδυσης ως μέρος της εξόφλησης του σχετικού παραστατικού αξίας (Τιμ, ΤΔΑ, ΑΠΥ, κ.λπ.) που θα εκδοθεί για την επενδυτική δαπάνη εφόσον:

α) έχει πραγματοποιηθεί μετά την δημοσίευσης της Πρόσκλησης δηλαδή δεν είναι προγενέστερη της 21-12-2017 και

β) τα ποσά των προκαταβολών αυτού του τύπου αθροιστικά για κάθε επενδυτική δαπάνη δεν υπερβαίνουν το 15% της επενδυτικής δαπάνης.

Για παράδειγμα, αν καταβληθεί το 5% της δαπάνης πριν την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου του αιτήματος ως «κλείσιμο της τιμής» της παραγγελίας του επενδυτικού αγαθού και μετά την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου του αιτήματος το 20% της δαπάνης ως προκαταβολή εκτέλεσης, γίνεται δεκτή η συνολική προκαταβολή 25% από τις δύο καταβολές. Η προκαταβολή που δίδεται πριν την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης και υπερβαίνει το 15% της επενδυτικής δαπάνης απορρίπτεται συνολικά και όχι μόνο κατά το ποσό της υπέρβασης.

Αιτήσεις συλλογικών σχημάτων

Δεδομένου ότι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών που υπάγονται σε συλλογικό σχήμα δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ αλλά χρησιμοποιούν αυτό του υπερκείμενου συνεταιρισμού, δεν είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων της μιας αίτησης καθώς γίνεται δεκτή μία αίτηση ανά ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή μόνο μια ομάδα ή οργάνωση παραγωγών μπορεί να υποβάλει αίτηση ανά συνεταιρισμό ή συνολικά ο συνεταιρισμός με την προϋπόθεσή ότι οι επενδύσεις γίνονται με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων των μελών του.

Πηγή:https://www.agronews.gr