Η λίστα εγκεκριμένων ποσών ανά δικαιούχο στην Απονιτροποίηση

2018-10-08

Την απόφαση με τις οριστικές εγκρίσεις δικαιούχων Απονιτροποίησης εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας τη λίστα με τα εγκεκριμένα ποσά της πενταετίας δεσμεύσεων ανά αγρότη. 

Δείτε εδώ τη λίστα δικαιούχων της Απονιτροποίησης  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9F%CE%994653%CE%A0%CE%93-%CE%A9%CE%A9%CE%96?inline=true

Όπως αναφέρει η απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (254.627.063,52 ευρώ).

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή:agronews