Η απόφαση για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, άφησαν εκτός τους συμβατικούς 3/7/2019 10:05

2019-07-03

Υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς η Κοινή Απόφαση για την σύσταση αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή. Η απόφαση αφορά μόνον τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, όπως είχαμε προαναφέρει, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους των αγροτών με προϊόντα συμβατικής γεωργίας. 

Μεταξύ άλλων στην Απόφαση αναφέρεται ότι στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαγορεύεται ρητά η διακίνηση προϊόντων από άλλες χώρες.

Παράλληλα, τονίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να ιδρυθεί αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων, πρέπει να συσταθεί από τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ή/και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους είναι μέλη παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας. Κατ' εξαίρεση, στην Περιφέρεια Αττικής ιδρύεται ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας παραγωγών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η αίτηση της Δ.Ε. συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Το καταστατικό ίδρυσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα.
β) Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
γ) Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.
δ) Τον κατάλογο των παραγωγών ή/και συνεταιρισμών μελών του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα που θα συμμετέχουν στην υπό ίδρυση αγορά, στον οποίο περιλαμβάνονται:

i) Το ονοματεπώνυμό τους και το όνομα πατρός ή η επωνυμία σε περίπτωση συνεταιρισμών.

ii) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτών.

iii) Ο αριθμός εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τους παραγωγούς που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα οικοτεχνίας.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία η Δ.Ε. δηλώνει για τους παραγωγούς μέλη της ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικά, βρίσκονται στο αρχείο του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα και είναι στη διάθεση της Ε.Δ.Α.Π., όποτε ζητηθούν.
στ) Την απόφαση έγκρισης του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον καθορισμό του χώρου λειτουργίας της αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων ή τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης ιδιωτικού χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει η αγορά.

Σημειωτεόν ότι κάθε παραγωγός και αγροτικός συνεταιρισμός δύναται να συμμετέχει κατ' ανώτατο όριο σε εφτά (7) Αγορές Παραγωγών βιολογικών προϊόντων ανά εβδομάδα, μια αγορά ανά ημέρα, και να ανήκει το μέγιστο σε επτά (7) αυτοδιαχειριζόμενους φορείς.

Ο παραγωγός που μετέχει στην Αγορά Παραγωγών βιολογικών προϊόντων μπορεί να υποβοηθάται από το/τη σύζυγο, τα τέκνα του, τους γονείς του ή και τρίτο πρόσωπο στην περίπτωση που και ο ίδιος είναι παρών, τηρουμένων των λοιπών ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Πηγή:agrotypos