Ευρήματα ελέγχων στα Βιολογικά καταγράφουν οι ΟΕΠ

2018-07-10

Την υποχρέωση να καταγράψουν όσα ευρήματα προέκυψαν κατά τους ελέγχους τόσο στο σύνολο των ενταγμένων ζωικών κατηγοριών (Αιγοπρόβατα, Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση) όσο και για τους βοσκότοπους έχουν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.), στο πλαίσιο της συμμόρφωσης για το σύνολο των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή. 

Σημειωτέον όπως διευκρινίζεται, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης, η καταγραφή διαφορετικού αριθμού επιλέξιμων ζώων δε συνιστά εύρημα αλλά λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό πληρωμής.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη Διαδικασία καταχώρησης ευρυμάτων ελέγχου του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειες https://www.agronews.gr/files/1/anakoinoseis/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%2011%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.pdf

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενημερώνονται οι Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πως στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μ11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιβεβαίωσης των καταχωρημένων ευρημάτων έτους εφαρμογής 2017 σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με αριθμό 51575/9.7.2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟ5Ο46ΨΧΞΧ-Ι87, https://www.opekepe.gr/metro11_biolog_kallierg.asp) . Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16). Η καταχώρηση της επιβεβαίωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουλίου ενόψει της καταβολής εκκαθάρισης του πρώτου έτους εφαρμογής 2017.

Η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος Β της με αριθμ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β'/2016) όπως τροποποιημένη ισχύει, οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.) καταγράφουν τα ευρήματα του ελέγχου ως προς τη συμμόρφωση για το σύνολο των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16). Το έντυπο των ευρημάτων - Πιστοποίησης δημιουργείται προσυμπληρωμένο για κάθε έτος εφαρμογής με τα στοιχεία της αντίστοιχηςΕνιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), και ανά Ο.Ε.Π. για τους παραγωγούς με τους οποίους έχει σύμβαση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ.

Κατά τη διεξαγωγή του προαναφερόμενου ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα του ελέγχου στην μηχανογραφική εφαρμογή από τον Ο.Ε.Π.. Το έντυπο είναι διαθέσιμο για επικαιροποίηση καθ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση του έτους εφαρμογής και εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού οι Ο.Ε.Π. επιβεβαιώνουν τα ευρήματα που έχουν καταγράψει στα οριστικά έντυπα ευρημάτων - πιστοποίησης.

Τα σημεία ελέγχου ανά παραγωγό και ανά αγροτεμάχιο, αφορούν τα εξής:

- Ύπαρξη Διακοπή Σύμβασης, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ

- Αποβολή από το σύστημα ελέγχου, με επιλογές: ΝΑΙ/ΟΧΙ

- Ευρήματα, με επιλογές:

α) ΝΑΙ, αν υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν σε μη συμμόρφωση σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή

β) ΟΧΙ, αν υπάρχουν ευρήματα o Εκτός Συστήματος Ελέγχου.

Τα ανωτέρω πεδία ελέγχου συμπληρώνονται για το σύνολο των ενταγμένων τεμαχίων στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου μέτρου και τον έλεγχο των όρων επιλεξιμότητας θα συμπληρώνεται με «ΝΑΙ» το πεδίο «Ευρήματα» και στην περίπτωση όπου η ευρεθείσα καλλιέργεια από τον Ο.Ε.Π. δεν συμφωνεί με την δηλωθείσα καλλιέργεια στην Ε.Α.Ε., σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ.)

Τα ανωτέρω πεδία ελέγχου συμπληρώνονται για το σύνολο των ενταγμένων ζωικών κατηγοριών (Αιγοπρόβατα, Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση) και βοσκοτόπου. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να καταγραφεί από τον Ο.Ε.Π. ο αριθμός επιλέξιμων ζώων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο, όπως αυτός προκύπτει από τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει ο Ο.Ε.Π., εφόσον αυτός είναι μικρότερος του αναγραφόμενου.

Διευκρινίζεται πως η καταγραφή διαφορετικού αριθμού επιλέξιμων ζώων δε συνιστά εύρημα αλλά λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό πληρωμής.

Σε περίπτωση που στο πεδίο «Ευρήματα» επιλεχθεί η τιμή ΝΑΙ τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία μη συμμόρφωσης στην αντίστοιχη καρτέλα.

Πηγή:agronews