Εστία πανώλης μικρών μηρυκαστικών στη Βουλγαρία, πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος

2018-06-27

Στη περιφέρεια «Γιάμπολ» της Βουλγαρίας, και σε 3 διαφορετικές εκτροφές αιγοπροβάτων εκδηλώθηκε εστία πανώλης μικρών μηρυκαστικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 26 Ιουνίου 2018. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Οι αίγες είναι πιο ευαίσθητες από τα πρόβατα, ενώ οι αγελάδες τα βουβάλια και οι χοίροι  μολύνονται αλλά δεν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα.

Συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης είναι η χρήση κοινών βοσκοτόπων πηγών ύδρευσης, σε περιοχές όπου υπάρχουν ζώα που ασθενούν. Η μεταφορά της νόσου σε απόσταση πραγματοποιείται με τη διακίνηση ζώων, τα οποία είτε νοσούν είτε φέρουν το παθογόνο. Για την αντιμετώπιση του νοσήματος προβλέπεται θανάτωση ζώων στις μολυσμένες εκτροφές.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Με βάση τα υπ' αριθ. 2193/89143/22.06.2018 και 2206/89868/25.06.2018 έγγραφα του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την εμφάνιση και εξέλιξη νοσημάτων σε γειτονικές χώρες, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδηλωθεί εστία πανώλους των μικρών μηρυκαστικών σε 3 εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιφέρεια «Γιάμπολ» της Βουλγαρίας, στην Κοινότητα «Βόντεν». Το νόσημα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και θανατώσεις ζώων στις μολυσμένες εκτροφές. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, με στόχο την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα μας, από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Η Πανώλης Μικρών Μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Οι αίγες είναι πιο ευαίσθητες από τα πρόβατα, ενώ οι αγελάδες, τα βουβάλια και οι χοίροι μολύνονται από τον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα (υποκλινική λοίμωξη).
Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό (40-42°C), θανάτους, κατάπτωση, υπνηλία, ανορεξία, ορώδες υγρό από τα μάτια και τη μύτη, έντονη σιελόρροια, κόκκινα μάτια, βλεννοπυώδες έκκριμα που φράσει τα βλέφαρα και τα ρουθούνια, δύσπνοια, βήχα, πρησμένα και κόκκινα χείλη και ούλα, αλλοιώσεις στο στόμα (λευκές πλάκες στα ούλα και στο εσωτερικό των χειλιών) που έχουν ως αποτέλεσμα τα ζώα να πονούν, να τρίζουν τα δόντια τους και να αρνούνται να ανοίξουν το στόμα, δυσάρεστη οσμή από το στόμα, διάρροια και αποβολές.
Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του νοσήματος είναι η άμεση επαφή με ζώα που νοσούν και η χρήση κοινών βοσκοτόπων και υδάτινων συλλογών πρόσληψης νερού. Η μεταφορά της νόσου σε απόσταση πραγματοποιείται με τη διακίνηση ζώων, τα οποία είτε βρίσκονται σε στάδιο επώασης είτε νοσούν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι:

  • Η συμβολή των κτηνοτρόφων, εμπόρων και μεταφορέων είναι επιβεβλημένη για την αποτροπή της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.
  • Τα μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, και κατά την μεταφορά ζώων θα πρέπει να ενισχυθούν.
  • Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τις Κτηνιατρικές Αρχές και η αυξημένη επιτήρηση των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων καθώς και ο ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών που πρόκειται να μετακινηθούν αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή της εισόδου στη χώρα μας και της εξάπλωσης του Νοσήματος.
  • Απαιτείται ορισμός ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης κατά μήκος των Ελληνικών συνόρων με τη Βουλγαρία σε απόσταση 10 χιλιομέτρων και εφαρμογή σε αυτή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, τα μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν, αποτελούν το πρώτο στάδιο αναχαίτισης της εισόδου του νοσήματος στη χώρα μας. Εφιστούμε την προσοχή όλων σε κάθε δράση και ενέργεια που συνδέεται με την επιθεώρηση, επιτήρηση, παρακολούθηση, έρευνα και διάγνωση του νοσήματος.

Μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, με τακτική ανανέωση του απολυμαντικού.
Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
Απεντόμωση - μυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση
Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους με αίγες και πρόβατα.
Απομόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμειξή τους με τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.
Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.

Πηγή:agrotypos