Επιπλοκές από το κυνήγι της υψηλής βαθμολογίας στα Σχέδια Βελτίωσης

2019-01-29

∆εύτερες σκέψεις για το αν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τελικά όλα όσα έχουν εντάξει στο φάκελο ενίσχυσης, έχουν οι υποψήφιοι στα Σχέδια Βελτίωσης µε ορισµένους να έχουν ξεκινήσει να αισθάνονται εγκλωβισµένοι σε επενδύσεις που προέβλεψαν στην αίτηση καθώς έτσι θα εξασφάλιζαν υψηλή µοριοδότησης. H σχετική παράγραφος της προκήρυξης είναι σαφής και αναφέρει για τον δικαιούχο πως υποχρεούται: «Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης και µέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να µην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσµα η βαθµολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθµολογίας του πρώτου επιλαχόντα της Περιφέρειας στην οποία υπέβαλλε την αίτηση στήριξης». 

Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα, ότι αν ένας αγρότης έχει βάλει στο επενδυτικό του πλάνο κάποια δενδροφύτευση για να εξασφαλίσει 8 επιπλέον µόρια και συγκεντρώνει έτσι συνολική βαθµολογία 70, σε µία Περιφέρεια που έµεινε εκτός επιλαχόντας µε 65 πόντους, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στη φύτευση. Είτε να τροποποιήσει κατάλληλα το σχέδιό του ώστε την απώλεια των βαθµών αυτή, να την ισοφαρίσει µε µία άλλη επένδυση που θα µοριοδοτείται αναλόγως.

Επιπλέον, προβληµατισµός επικρατεί ιδιαίτερα στις τάξεις των βαµβακοπαραγωγών οι οποίοι κατέβασαν φάκελο ενίσχυσης, υπολογίζοντας όµως µία αρκετά καλύτερη τιµή για την παραγωγή που παρέδωσαν στη σεζόν. Όπως υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου των µηχανηµάτων, ειδικά στη Θεσσαλία όπου οι αποδόσεις ανά στρέµµα έπιασαν και τα 600 κιλά, η διαφορά της προσδοκόµενης τιµής µε την τιµή που πήραν, ήταν αρκετή για να µην προχωρήσουν οι βαµβακοπαραγωγοί σε επενδύσεις ανανέωσης του µηχανολογικού τους εξοπλισµού.

Την ίδια ώρα και ενώ η αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων για την κάλυψη των επενδυτικών σχεδίων, σε συνδυασµό µε τη διαδικασία αξιολόγησης, «καίει» (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 24-25), η Eurobank ανακοίνωσε την επέκταση της συµφωνίας για την χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (EaSI).

Με τη νέα συµφωνία, το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις προς την Eurobank προσφέροντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει µικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ µε ευνοϊκούς όρους, για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης παγίων στοιχείων σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και αυτοαπασχολούµενους, µε δυσκολία πρόσβασης στη χρηµατοδότηση αλλά και στην αγορά εργασίας.

Στόχος είναι οι χρηµατοδοτούµενοι, είτε να αναπτύξουν την επιχείρηση τους δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ή να ιδρύσουν µια νέα επιχείρηση δηµιουργώντας τη δική τους θέση εργασίας. Πέραν της χρηµατοδότησης µέσω του προγράµµατος παρέχονται εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως εστιασµένα προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring) σε όσους ενταχθούν.

Σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύπου της Eurobank, ο θεσµός της µικρο - πίστωσης (micro-financing), ειδικά σε µια συγκυρία όπως η σηµερινή στην Ελλάδα µε την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικές ευκαιρίες για πολλούς αυτοαπασχολούµενους και να προσφέρει ανάσα σε πολλές µικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Eurobank αναφέρει:

Η νέα συµφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας ενώ ενισχύει τη διαρκή προσπάθεια της Τράπεζας να συµβάλλει στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµο µέσο που ενισχύει τη χρηµατοδοτική της εµβέλεια.

Το πρόγραµµα εγγυήσεων EaSI στο πλαίσιο του προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία (EaSI) χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕταΕ) για την υλοποίηση του προγράµµατος εγγυήσεων EaSI.

Οι υποστηριζόµενες χρηµατοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει του µηχανισµού εγγυήσεων που συστάθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτοµία ("EaSI") και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συµβάλει στην υποστήριξη της χρηµατοδότησης και εφαρµογής παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει αυξηµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.

Πηγή:agronews