Επιχορηγήσεις σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έως 200.000 ευρώ, εκτός όσοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα

2018-11-08

Εκτός του τρέχοντος προγράμματος επιχορηγήσεων, που σημειωτέον φτάνουν έως και τα 200.000 ευρώ, ανάλογα με τον τζίρο της εκάστοτε επιχείρησης, έμειναν οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Αυτό προκύπτει από την προδημοσίευση της αντίστοιχης δράσης, που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 5 Νοεμβρίου 2018. 

Δικαίωμα επιχορήγησης από την εν λόγω δράση του ΕΣΠΑ, όπως προκύπτει από την προδημοσίευση, έχουν, τόσο οι γνωστές πλέον σε όλους ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), όσο και οι ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης).
Όπως αναφέρεται μάλιστα στην προδημοσίευση «δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10- 2016), όπως ισχύει», ωστόσο είναι απορίας άξιον γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στους επιλέξιμους και όσοι φορείς δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.
Παράλληλα, όπως τονίζεται σε αυτήν «σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. Στην περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.1407/2013 ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον κατά την αξιολόγηση, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών».

Ολόκληρο το κείμενο της Προδημοσίευσης   https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/foreis%20kalo.pdf

Πηγή:agrotypos