Ειδικό πριμ στα ασυγκόμιστα ψυχανθή 17,6 ευρώ το στρέμμα

2019-05-13

Στρεµµατικές ενισχύσεις µέχρι 4,2 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και 17,6 ευρώ για καλλιέργειες ψυχανθών και σανοδοτικών φυτών, προσφέρει σε αγρότες που αποφασίζουν να αφήσουν ορισµένο τµήµα της έκτασής τους ασυγκόµιστο, το Μέτρο 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», που είναι προγραµµατισµένο να ανοίξει µέσα στο έτος. 

Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3256/Β'/2017) έχει ήδη εκδοθεί από τα τέλη του 2017, και ουσιαστικά το πρόγραµµα αφορά όσους αγρότες έχουν ξηρικά αγροτεµάχια, µε µικρές αποδόσεις καθώς το πρόγραµµα θέλει µόνο τον αγρότη να σπείρει και απαγορεύει λίπανση, φυτοπροστασία και συγκοµιδή.

Ειδικές δεσµεύσεις

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτηµα συνδέεται στενά µε τις αγροτικές γαίες. Η δράση θα εφαρµοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και οι γεωργικές εκτάσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τµήµα τους περιλαµβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαµβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσµεύσεις:

(α) την καλλιέργεια της ενταγµένης γεωργικής έκτασης µε επιλέξιµη οµάδα καλλιεργειών. Επιλέξιµες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες οµάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή,

(β) την µη συγκοµιδή της παραγωγής για περίοδο τριών µηνών µετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ηµεροµηνία συγκοµιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγµένης γεωργικής έκτασης σε ενιαίο/ενιαία αγροτεµάχιο/αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης, και

(γ) τη µη χρήση λιπασµάτων συµπεριλαµβανοµένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τµήµα της ενταγµένης έκτασης στο οποίο δεν συγκοµίζεται η παραγωγή.

Ύψος ενίσχυσης ανά Περιφέρεια και καλλιέργεια:

Μακεδονία Θράκη: Σιτηρά (χειµερινά) 4,2 ευρώ το στρέµµα, Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 17,6 ευρώ το στρέµµα.

Θεσσαλία: Σιτηρά (χειµερινά) 3,4 ευρώ το στρέµµα, Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 14,3 ευρώ το στρέµµα.

Υπόλοιπες Περιφέρειες: Σιτηρά (χειµερινά) 3,5 ευρώ το στρέµµα, Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 14,3 ευρώ το στρέµµα.

Πηγή:agronews