Εγκύκλιος ΥπΑΑΤ για νιτρορύπανση αναφέρεται στις αιτήσεις τροποποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης

2018-11-08

Στην αίτηση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πράξης αλλά και στην αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης, εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, αναφέρεται εγκύκλιος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥπΑΑΤ. Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός. Αναλυτικότερα:

Α. Αίτηση τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης)
Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» πράξη δύναται να τροποποιηθεί.
Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο.
Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014.
Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:
I) τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)
II) αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου
III) μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)
Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M1014 και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις - Τροποποιήσεις».
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο (manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/).
Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της μεταβίβασης (ολική ή μερική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης της δράσης (έτος αιτήσεων πληρωμής 2018), σύμφωνα και με την αριθ. 391/15231/29.01.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος.
Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά δικαιούχο με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων.
Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.
Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων καθώς και σε αλλαγή δέσμευσης.
Β. Αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης
Μια ενταγμένη στη δράση πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, μεταξύ άλλων, με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στην οποία αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/egkyklios3320_153432_071118.pdf

Πηγή:agrotypos