Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μέτρο 10 και τις διαδικασίες ελέγχου

2018-09-11

α ισχύοντα σε σχέση με την εφαρμογή των δεσμεύσεων των αγρό-κλίμαπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10/214, περιγράφει εγκύκλιος που εξέδωσε ο οργανισμός των πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και υπογράφει ο πρόεδρός του, κ. Θανάσης Καπρέλης.

«Ο γεωργο-περιβαλλοντικό- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. 

Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου», επισημαίνεται στην εγκύκλιο.

Ολόκληρη η εγκύκλιος https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/metro10opekepe.pdf

Πηγή:agrotypos