Δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ οι αγρότες κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

2019-01-09

Οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και δικαιούνται επιστροφή από το δηµόσιο µε την εφαρµογή κατ' αποκοπή συντελεστή στην αξία των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και της παροχής αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποιούν προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). 

Περαιτέρω µε το άρθρο 22 του νόµου 4264/2014 ρυθµίζεται η χορήγηση των αδειών άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου νόµου, ορίζεται ότι προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαίθριου πλανοδίου εµπορίου είναι να έχει γίνει δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας. 

Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου

Επιπρόσθετα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 254/2005 ρυθµίζεται η έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε παραγωγούς για την πώληση από τους παραγωγούς γεωργικών, αµπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, µελισσοκοµικών προϊόντων καθώς και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης χειροτεχνηµάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας ιδίας παραγωγής. Επιπλέον σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί µε το υπ' αρίθµ. πρωτ.Κ1- 841/18.3.2011 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας σε παραγωγούς δεν εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.∆. 254/2005, δηλαδή ουσιαστικά δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης-έναρξης επιτηδεύµατος.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι αγρότες-κάτοχοι(σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆ 254/2005) άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου παραγωγού, στην οποία αναγράφονται συγκεκριµένα τα αγροτικά προϊόντα για τα οποία µπορεί να γίνει πώληση και οι οποίοι πραγµατοποιούν αποκλειστικά και µόνο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής (πλανόδια ή στάσιµα και όχι σε λαϊκές αγορές) υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι ανωτέρω αγρότες- κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου παραγωγού, που διενεργούν πωλήσεις σε µη υποκειµένους και αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού στοιχείου, της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Αντίθετα όλοι οι άλλοι κάτοχοι (σύµφωνα µε το άρθρο 22 του νόµου4264/2014) άδειας άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου, που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. (Πολ. 1010/2018 )

Εγγραφή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000)

Στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ. (άρθρο 41 παρ.1 του Κώδικα ΦΠΑ του νόµου 2859/2000).

Με βάση το νοµικό αυτό πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι και οι αγρότες που εντός του έτους 2018, έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ ανεξαρτήτως του έτος που αφορούν, έστω κι αν δεν πραγµατοποιούν καµία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών εγγράφονται -τουλάχιστον- στο ειδικό καθεστώς αγροτών. (Πολ. 1010/2018 )

∆υνατότητα υπαγωγής των αγροτών της §5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017, στο καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων του άρθρου39 του Κώδικα ΦΠΑ.

Από 1.1.2017 σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, λόγω άσκησης από µέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία. Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω αγρότες µπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων του άρθρου39 του Κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόµενο καθεστώς), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (σύνολο από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών και εσόδων από άλλη δραστηριότητα µέχρι 10.000 ευρώ).

Πηγή:agrotypos