Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ προς Βιοκαλλιεργητές, που εντάχθηκαν στο Μέτρο 11, για αίτημα ανάκλησης ένταξης και τροποποίησης

2018-11-02

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τροποποιητική εγκύκλιο του Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν: 1) Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης 2) Αίτημα Τροποποίηση της Πράξης.

Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης
Μια ενταγμένη στο Μέτρο Πράξη, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση της ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.
I. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης ιδία βούληση των ενδιαφερομένων
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, για όποια/ες από τις δράσεις στις οποίες έχει ενταχθεί επιθυμεί, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2 εφαρμογής. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.
II. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας φυσικού προσώπου
Στην περίπτωση θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου και εφόσον οι πλησιέστεροι συγγενείς δεν επιθυμούν είτε να συνεχίσει κάποιος εξ αυτών τη δράση, είτε να γίνει μεταβίβαση σε κάποιο τρίτο, αλλά επιθυμούν την ανάκληση της πράξης, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ και να προσκομίσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση παραστατικά:
α) Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου προς εργασία
β) Σε περίπτωση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου
II. Σε περίπτωση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης λόγω θανάτου του δικαιούχου, ο οποίος επήλθε πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξης
Στην περίπτωση, που ο δικαιούχος απεβίωσε στο διάστημα μεταξύ υποβολής της αίτησής του για ένταξη στο Μέτρο 11 και έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξης, αλλά συμπεριλήφθηκε στους δικαιούχους επειδή δεν ενημερώθηκε εγκαίρως η αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, δεν ισχύει η 3 διοικητική πράξη ένταξης καθώς αναφέρεται σε ανύπαρκτο πλέον πρόσωπο και ανακαλείται αυτοδίκαια. Συνεπώς οι πλησιέστεροι συγγενείς δεν έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσει κάποιος εξ αυτών τη δράση, είτε να γίνει μεταβίβαση σε κάποιο τρίτο.
Αίτημα Τροποποίηση πράξης
Κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης.
Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16), λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης και μπορεί να αφορούν: I. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, II. αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ, κλπ.), III. μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.
Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/egiklios3385_149227_metro11_311018.pdf

Πηγή:agrotypos