Χωρίς δικαιώματα το κατά Χόγκαν ευαγγέλιο

2018-09-12

Μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας έχει πυροδοτήσει η πρόταση του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Φιλ Χόγκαν, για κατάργηση των δικαιωµάτων και για στρεµµατική ενίσχυση σε όποιον καλλιεργεί, όση γη καλλιεργεί την κάθε χρονιά. 

Αυτό, σύµφωνα µε τον ίδιο δεν αποτελεί παρά επιτοµή απλοποίησης, για τις εθνικές κυβερνήσεις εφόσον αποφασίσουν να αποµακρυνθούν από το δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό σηµερινό σύστηµα των άµεσων πληρωµών, καθώς όλες οι διοικητικές ενέργειες από ένα σύστηµα χωρίς δικαιώµατα πληρωµής καθίστανται περιττές. Βέβαια, µαζί µε αυτό κάποιοι θα χάσουν ρόλους και «δουλειές» που σήµερα έχουν στηθεί για την εξυπηρέτηση αυτής της διαδικασίας, έναντι αδράς αµοιβής, ενώ από την άλλη η διαχείριση του θέµατος προσφέρεται για µικροκοµµατικούς σκοπούς.

Πάντως, για να γίνει πράξη η εν λόγω προτροπή, προς τα κράτη-µέλη, ο Επίτροπος έχει φροντίσει να προβλεφθεί στον Κανονισµό της νέας ΚΑΠ η σχετική ρύθµιση ορίζοντας τα σχετικά στα άρθρα 18 και 19. Έτσι, όταν τα κράτη µέλη αποφασίσουν να µην χορηγήσουν βασική εισοδηµατική ενίσχυση βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης, ο εν λόγω κανονισµός ορίζουν πως αυτά λήγουν στις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

Πηγή:agronews 18/18/2018