Αραχωβίτης: Απάντηση για αποζημιώσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές του Έβρου

2018-10-17

Απαντήσεις για το θέμα των καταστροφών από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι στην βαμβακοκαλλιέργεια στον νομό Έβρου έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή σχετική Ερώτηση που είχε υποβάλλει η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά.

Στην πολυσέλιδη απάντηση του Υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη επισημαίνεται αρχικά πως "οι ζηµιές από εντοµολογικές προσβολές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α." ωστόσο δίνονται διευκρινήσεις για άλλα μέτρα που θα εφαρμοστούν προς βοήθεια των αγροτών ενώ γίνεται λόγος και για τις αλλαγές στον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί την περασμένη Τρίτη η συνάντηση της επιτροπής που συστάθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στην ΕΑΣ Διδυμοτείχου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχωβίτη όπου συζητήθηκε το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοκαλλιεργητές του Έβρου αλλά και το θέμα των αποζημιώσεων (δείτε ΕΔΩ). Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού: Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Α. Γκαρά, σας πληροφορούµε τα εξής: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει και η ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου, από τις επισηµάνσεις που διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διαπιστώθηκαν εντοµολογικές προσβολές (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι) σε καλλιέργειες βάµβακος. Επισηµαίνεται ότι οι ζηµιές από εντοµολογικές προσβολές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ωστόσο, οι ανωτέρω ζηµιές καθώς και οι ζηµιές εξαιτίας ανοµβρίας-ξηρασίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράµµατα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει εκτός των άλλων: α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και να αποδειχθεί, επιπλέον, ότι για τις ζηµιές στις καλλιέργειες από εντοµολογικές προσβολές δεν υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης της προσβολής και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της προσβολής από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, β) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης (απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας), γ) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών και δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σηµειώνεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα Επιστηµονικής Επιτροπής, επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην Ε.Ε. για έγκριση. Επισηµαίνεται ότι το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης παρακολουθεί την εξέλιξη των διαφόρων καλλιεργειών της Π.Ε. Έβρου ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί εξαιτίας των µη καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων (όπως εντοµολογικές προσβολές, ξηρασία) µέχρι και την περίοδο της συγκοµιδής τους. ∆ιευκρινίζεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι σύγχρονες ανάγκες, η κλιµατική αλλαγή που συντελείται, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καταστούν επιβεβληµένη την αναµόρφωση του παρόντος γεωργοασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο πρέπει να υπακούει και να αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο αρχών µε συγκεκριµένους στόχους, επιδιώκοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον αγρότη και λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα και τις αλλαγές στις κλιµατολογικές συνθήκες. Όσον αφορά στην ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι για να ενταχθεί ένας νέος κίνδυνος στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα, τα οποία περιγράφονται στον ν. 3877/2010. Συγκεκριµένα, θα πρέπει: α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης, β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της - αλλαγή ασφαλίστρου και γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονοµική µελέτη για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του δηµόσιου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων. Προκειµένου να προστεθεί ένας καινούργιος κίνδυνος στο σύστηµα (ασφαλιστική κάλυψη), θα χρειαστεί η διαδικασία της αναλογιστικής µελέτης για το ύψος του ασφαλίστρου που θα δηµιουργήσει έσοδα, έτσι ώστε να καταβάλλονται οι τυχόν αποζηµιώσεις κανονικά και για τον καινούργιο κίνδυνο. ∆ιαφορετικά, θα υπάρξει πρόβληµα στην ισορροπία του ασφαλιστικού συστήµατος, η οποία ισορροπία αποτελεί τη βάση βιωσιµότητάς του. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α., η οποία παραµένει ως έχει, έχει θεσπιστεί η πρόσθετη ασφάλιση (ν. 3877/2010) για όσους επιθυµούν αυξηµένη προστασία, καθώς και η προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους του ΕΛ.Γ.Α. Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη, µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. (όπως σε δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), υλοποιώντας ένα µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου. Η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και µετά τη λήξη των διαδικασιών, όπως ορίζονται ανωτέρω, θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές. Όσον αφορά στη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, σηµειώνεται ότι στην αριθµ. 1178/27361/10.03.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός λεπτοµερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι σε εκτέλεση του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συµβουλίου» (Β΄ 430/24-3-2015), όπως τροποποιηµένη ισχύει, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος είναι γεωργοί που καλλιεργούν βαµβάκι σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση επίτευξης καθορισµένης ελάχιστης απόδοσης ανά στρέµµα και χρήσης: α) ελάχιστης ποσότητας πιστοποιηµένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή και β) ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Ως ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το βαµβάκι καθορίζονται τα 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαµβακιού ή τα 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαµβακιού. Ο ΕΛ.Γ.Α. σε κάθε καλλιεργητική περίοδο χορηγεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο το σύνολο των στοιχείων που προκύπτουν από τα πορίσµατα εξατοµικευµένων εκτιµήσεων των ζηµιών που προξενήθηκαν στις βαµβακοκαλλιέργειες και που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισµό, όσο και όλα τα διαθέσιµα στοιχεία από τις επισηµάνσεις που διενήργησαν στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. και που αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας των ανωτέρω καλλιεργειών για ζηµιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. (π.χ. εντοµολογικές προσβολές κ.λπ.). Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα ΥΑ, εφόσον οι αρµόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής σύσπορου βαµβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούµενης στρεµµατικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαµβάνει υπόψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεµένη ενίσχυση στους ζηµιωθέντες παραγωγούς. Ειδικότερα και σύµφωνα µε την αριθµ. 4755/108273/30-9-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β'/3257/30-9- 2016), η ελάχιστη στρεµµατική απόδοση, από το έτος 2017, ορίζεται, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νοµός), µε βάση τον µέσο όρο της πραγµατικής στρεµµατικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε Π. Ε. µειωµένο κατά 20%. Επισηµαίνεται ότι για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2018, στην καταβολή ειδικής ενίσχυσης βάµβακος συνολικού ύψους 184.934.827,79 € (εκ των οποίων, για την Π.Ε. Έβρου κατεβλήθησαν 6.488.411,49 €) και πρόσθετων ποσών για τα µέλη ∆ιακλαδικής Οργάνωσης Βάµβακος συνολικού ύψους 492.036,47 € (εκ των οποίων, για την Π.Ε. Έβρου κατεβλήθησαν 17.223,69 €). Οι διαπιστωθείσες καταστροφές από φυσικά αίτια στη φετινή παραγωγή της Π.Ε. Έβρου, εφόσον αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΕΛ.Γ.Α., είτε εξατοµικευµένα είτε ως γενικότερο % ποσοστό της παραγωγής του νοµού, χαρακτηρισµένες ως αποτέλεσµα εξαιρετικών περιστάσεων ή συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, θα ληφθούν υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις µελλοντικές πληρωµές των συνδεδεµένων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2018, όπως, άλλωστε, συµβαίνει κάθε χρόνο. Πλέον των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γεωργοί εξαιτίας ασυνήθιστων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν τον τελευταίο καιρό τη χώρα µας, συνεργάστηκε µε την Ε. Επιτροπή προκειµένου να δοθεί αυξηµένη προκαταβολή των άµεσων ενισχύσεων. Συγκεκριµένα, το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία µε το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρµογών του ΕΛ.Γ.Α., απέστειλε στην Ε. Επιτροπή τεκµηριωµένο αίτηµα παρέκκλισης από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1306/2013, προκειµένου οι παραγωγοί να λάβουν αυξηµένες προκαταβολές των άµεσων ενισχύσεων (70%), αλλά και ορισµένων πληρωµών αγροτικής ανάπτυξης (85%), εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών που έπληξαν τη χώρα µας το χρονικό διάστηµα ∆εκεµβρίου 2017 - Ιουνίου 2018. Η έκδοση σχετικής απόφασης αναµένεται από την Ε. Επιτροπή εντός του Σεπτεµβρίου. Τέλος, σηµειώνεται ότι στη βαµβακοκαλλιέργεια εφαρµόζεται από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ πρόγραµµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριµένα, για την Π.Ε. Έβρου έχει εκδοθεί δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από τη ∆ΑΟΚ Έβρου, όπου δίνονται οδηγίες, µεταξύ άλλων, και για την αντιµετώπιση προσβολών από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι. 

Η Ερώτηση που είχε υποβάλλει η κ. Γκαρά: Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θέμα: Καταστροφές από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι στην βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή του Έβρου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σημειωθεί στην περιοχή του νομού Έβρου έξαρση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού στις βαμβακοκαλλιέργειες, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι καταστροφές που σημειώνονται στα φυτά, κυρίως στην περιοχή του Βορείου Έβρου, είναι ολοκληρωτικές και προκαλούν μαζική αντίδραση από τους παραγωγούς, καθώς βρίσκονται μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν την ειδική ενίσχυση βάμβακος, εφόσον δε πρόκειται να συγκεντρώσουν την απαραίτητη ποσότητα και να καλύψουν το πλαφόν της παραγωγής. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην παραγωγή του νομού μας έρχονται να προστεθούν στην ήδη προβληματική καλλιεργητική περίοδο, λόγω της ανομβρίας που έχει καταγραφεί στην περιοχή και για τον λόγο αυτό υπάρχει σοβαρή ανάγκη για την λήψη μέτρων, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά οι παραγωγοί, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. 

Είναι γνωστό, πως ούτε η καταστροφή από το πράσινο σκουλήκι αλλά ούτε και η ζημίες από την ανομβρία δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ωστόσο υπογραμμίζουμε την ανάγκη για εξεύρεση κονδυλίων για την άμεση αποζημίωση των γεωργών αλλά και την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες διοικητικές αποφάσεις για να μειωθεί το πλαφόν για την ενίσχυση βάμβακος του 2018. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως και στο παρελθόν έχει προβλεφθεί η μείωση στο πλαφόν σε ορισμένες περιπτώσεις νομών που αποδεδειγμένα και με βάση σχετική εισήγηση του ΕΛΓΑ (την οποία έκανε δεκτή ο ΟΠΕΚΕΠΕ) υπέστησαν ζημία από ασθένειες (π.χ. πράσινο σκουλήκι). Εκτός αυτού, οι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή τόσο από τον ΕΛΓΑ, όσο και από τους γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Ορεστιάδας επιβεβαιώνουν την έκταση της καταστροφής στην παραγωγή αλλά σημειώνουν ταυτόχρονα, πως στην εμφάνιση του πράσινου σκουληκιού συντελούν και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν φέτος το καλοκαίρι. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο έκδηλες παγκοσμίως και συγκεκριμένα η επίδραση της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη, είναι ένα φαινόμενο, το οποίο οφείλουμε να μελετήσουμε διεξοδικά, ώστε να αξιοποιηθούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία στοχεύουν ακριβώς στην αντιμετώπιση παρόμοιων παρασιτικών ασθενειών. Επειδή η ουσιαστική στήριξη των παραγωγών αποτελεί βασική μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Επειδή η περιοχή του νομού Έβρου είναι κυρίως αγροτική και οφείλουμε να λάβουμε μέτρα ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη νέα καλλιεργητική περίοδο. 

Επειδή βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση να αντιμετωπίσουμε και να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ώστε να μειωθεί το πλαφόν για τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού, δεδομένης της ολικής καταστροφής που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους; 

Ποια διαδικασία αποζημίωσης προτίθεται να ενεργοποιήσει ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί από της ζημιές και τις ασθένειες, που δεν καλύπτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ;

 Υπάρχει σχεδιασμός και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων αλλά και αναθεώρηση των ήδη εφαρμοσμένων ενισχύσεων σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας;
Πηγή:RadioEvros.gr