Από τις 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις στα Βιολογικά

2019-02-21

Από τις 28 Φεβρουαρίου (δέκα ημέρες αργότερα αφού η πρόσκληση θα άνοιγε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου), ως και τις 28 Μαρτίου θα είναι σε λειτουργία τελικά το ηλεκτρονικό σύστηµα για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, συνολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει τροποποίηση της προκήρυξης που δημοσιεύεται στην Διαύγεια. 

Στην πρόσκληση, µπορούν να εντάξουν τα αγροτεµάχιά τους όλοι οι ενεργοί αγρότες που έκαναν ΟΣ∆Ε το 2018 (έτος βάσης). Οι επιλέξιµες καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, καλαµπόκι, χειµερινά σιτηρά, µηδική, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή (µπρόκολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη (κρεµµύδι, σκόρδο κ.λπ), καρότο, πατάτα και ακρόδρυα.

Αν ο καλλιεργητής επιθυµεί να εντάξει αγροτεµάχια που είναι ήδη πιστοποιηµένα ως βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσµευση). Τα αγροτεµάχια που δεν είναι πιστοποιηµένα και θα µετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται στη ∆ράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόµενοι 3ετής δέσµευση). Σε κάθε περίπτωση η αίτηση µπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.

Διακιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β'/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ' εκτέλεση του 10 Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
- όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
- οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη
- όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς και όσοι έχουν αποβληθεί από το Μέτρο 11 κατά τις δύο προηγούμενες προσκλήσεις, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
- Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια.
- Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018

β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης

γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την έκδοση της παρούσας δ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το έτος 2018, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια ε) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με συγκαλλιέργεια, τα αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, υπό προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιμων ή μη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεμαχίου και το αγροτεμάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσμεύσεων, καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια

στ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 μόνο για αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια, υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια

ζ) στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 ως καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, μόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιμη.

η) τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία ε), στ) και ζ) που σχετίζονται με την περίοδο υλοποίησης των δεσμεύσεων, ισχύουν αποκλειστικά στην περίπτωση που στην ενταγμένη έκταση τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή

θ) το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίου που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης ι) τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ' αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.


Δείτε εδώ την τροποποίσηση της πρόσκλησης για τα βιολογικά  https://www.agronews.gr/files/viologika.pdf

Πηγή:agronews