Από 29 Οκτωβρίου αιτήσεις για την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων

2018-10-23

Από τις 29 Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για ένα νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιδοτεί τη συνεργασία επιχειρήσεων με προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, να απευθυνθούν στις διεθνείς αγορές και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. 

Το καθεστώς αυτό ονομάζεται «Συνέργειες & Δικτυώσεις» το οποίο θα ενισχύει επενδυτικά σχέδια νέων, υπό ίδρυση και υφιστάμενων επιχειρήσεων μόνο για Επιχειρηματικές συστάδες (cluster) στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Στις επιχειρηματικές συστάδες πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.
Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες, περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Πηγή:agronews