Ανακατανομή πόρων με την έκτη τροποποίηση του ΠΑΑ

2019-12-20

Εγκρίθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου η 6η τροποποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τις κύριες αλλαγές να περιλαµβάνουν τη µεταφορά πόρων 15 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 5.1 «Αντιχαλαζικά», 20 εκατ. ευρώ για τις περιφερειακές προκηρύξεις της Μεταποίησης, 17 εκατ. ευρώ στην Απονιτροποίηση, 5 εκατ. ευρώ στις Σπάνιες Φυλές. 

Συνολικά ανακατανεµήθηκαν πόροι 68,3 εκατ. ευρώ, από µέτρα που είχαν διαγραφεί από το καλοκαίρι.

Η 6η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και διαπραγμάτευση της πρότασης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Της τροποποίησης προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις εταίρων/φορέων της αγροτικής ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων/δράσεων και με στόχο την επικέντρωση των πόρων σε λιγότερες δράσεις με μεγαλύτερα αποτελέσματα, τη μείωση του διοικητικού βάρους στους φορείς εφαρμογής καθώς και την απλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν κυρίως σε εξορθολογισμό ανενεργών υπομέτρων/δράσεων και μεταφορά πόρων σε ομοειδείς δράσεις του Μέτρου 19 CLLD/LEADER και του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων», προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση, η εξειδίκευση ως προς τις τοπικές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις νέας πρόσκλησης για την προληπτική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα.

Η 6η τροποποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.

Πηγή:agronews