Ανακατανομή 67,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – όλη η λίστα

2019-06-24

Διαγραφές μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται στην πρόταση της 6ης τροποποίησης του προγράμματος, με στόχο την απλοποίηση του χρηματοδοτικού του σχήματος, τη συγκέντρωση των πόρων σε λιγότερες δράσεις και τη μείωση του διοικητικού βάρους, για καλύτερα αποτελέσματα.

Η πρόταση θα παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-20 που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες δεν δίνουν προστιθέμενη αξία στην εφαρμογή του και άρα δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά του. Χωρίς να επηρεαστούν οι πόροι των προτεραιοτήτων του ΠΑΑ, από τις διαγραφές υπολογίζεται ότι θα γίνει ανακατανομή συνολικά 67,3 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση άλλων δράσεων.

Διαγραφές

Ειδικότερα, προτείνεται η διαγραφή των υπομέτρων 1.2 «Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης» και 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και για επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» του Μέτρου 1, με κατανομή κοινοτικών πόρων 3,25 εκατ. ευρώ και 1,75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι πόροι που εξοικονομούνται μεταφέρονται για την υποχρεωτική κατάρτιση των δικαιούχων του Yπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι οποίοι αυξήθηκαν με την ενίσχυση του προϋπολογισμού του υπομέτρου σε πρόσφατη τροποποίηση.

Επιπλέον, προτείνεται η διαγραφή της δράσης 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», με κατανομή κοινοτικών πόρων 10 εκατ. ευρώ, αφενός διότι η προκήρυξη τόσο μικρών ποσών δεν έχει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, όσο διοικητικό άχθος για τους φορείς εφαρμογής, αφετέρου διότι η σχετική παρέμβαση έχει καλυφθεί από τα τοπικά προγράμματα LEADER για ενίσχυση της οικοτεχνίας.

Το ποσό που θα εξοικονομηθεί θα διατεθεί για προκηρύξεις, σε περιφερειακό επίπεδο, της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν».

Προς κατάργηση οδηγείται το Yπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα», με κατανομή κοινοτικών πόρων 15 εκατ. ευρώ. Οι πόροι που εξοικονομούνται ενισχύουν το Yπομέτρο 5.1

«Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων», για το οποίο ετοιμάζεται η 2η πρόσκληση. Επιπλέον, προτείνεται η διαγραφή:

Του Yπομέτρου 7.6 «Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης», με κατανομή κοινοτικών πόρων 712.500 ευρώ, ποσό που μεταφέρεται στο Yπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

Των δράσεων 10.1.5 «Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» και 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης» του Μέτρου 10, με κατανομή κοινοτικών πόρων 4,65 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως προϋπόθεση και γραμμή βάσης για την ενεργοποίησή τους την ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων, όπου θα ορίζεται η πυκνότητα βόσκησης.

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου, τα διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιμων γαιών της χώρας που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2019 θα εκπονηθούν, υποβληθούν και εγκριθούν έως 31/12/2021. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρότασης, δεν έχει νόημα να ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις μετά το 2021. Ωστόσο, επειδή αποτελούν καλές πρακτικές, θα περιληφθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027.

Του υπομέτρου 16.4 «Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών», του Μέτρου 16 «Συνεργασία», με κατανομή κοινοτικών πόρων 10 εκατ. ευρώ. Το ποσό που θα εξοικονομηθεί θα διατεθεί για προκηρύξεις, σε περιφερειακό επίπεδο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της πρότασης για την 6η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-20, περιλαμβάνεται ακόμη μία σειρά διορθώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που προτείνονται για το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα», με αφορμή την τροποποιητική του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, στην οποία βασίζεται η διαδικασία επιλογής δικαιούχων και κατά συνέπεια και η δυνατότητα χρήσης απλοποιημένου κόστους.

Πηγή:ypaithros