Άμεσες Ενισχύσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης που εφαρμόζουν τη δέσμευση «Αγρανάπαυση»

2018-06-26

Στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα 50 εκατοστά, είναι υποχρεωμένοι να προβούν οι δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχιά τους με κλίση μικρότερη του 8%, στα οποίαεφαρμόζουν αγρανάπαυση, προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις. 

Πρόκειται για τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τις άμεσες ενισχύσεις, όπου γίνεται ειδική αναφορά στους δικαιούχους της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», οι οποίοι εφαρμόζουν τη δέσμευση Α «Αγρανάπαυση» και τα αγροτεμάχιά τους έχουν κλίση έως 8%.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 της αριθ. 104/7056/21.01.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 147) «Εθνικές Επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει πλέον μετά την τροποποίηση, ορίζεται ότι:

Για να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου, καθ' όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων ελέγχεται στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων του δείγματος ως εξής: ....

Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση σύμφωνα με την παρ. 4.β. του άρθρου 2, η εφαρμογή μίας άροσης ανά έτος.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και αποκλειστικά και μόνο για αγροτεμάχια με κλίση έως 8%, που διατηρούνται σε αγρανάπαυση λόγω συμμετοχής στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», η κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 50 εκατοστών».

Πηγή:ypaithros